Olemme aviomieheni kanssa yhdessä rakentaneet omakotitalon mieheni nimissä olevalle tontille. Miehelläni on paljon velkoja, ja minua askarruttaa, kuuluuko yhteinen talomme kokonaisuudessaan mieheni mahdollisen ulosoton piiriin?

Ulosottoon kuuluu tietysti vain velallisen omistama omaisuus. Kysyjän tilanne koskee niin sanottu salattua tai piilevää yhteisomistusta. Lähtökohtaisesti avioliitossa noudatetaan puolisoiden omistusoikeuden osalta nimiperiaatetta. Periaatteen mukaan omaisuus on sen, jonka nimiin se on hankittu tai saatu. Joskus on kuitenkin mahdollista poiketa nimiperiaatteen mukaisesta omistajaolettamasta. Näin voi olla esimerkiksi silloin, kun puoliso kykenee näyttämään, että omaisuus oli tarkoitus hankkia yhteiseksi vaikka se olisi hankittu ainoastaan toisen nimiin. Nimenomaan omaisuuden hankinta-ajankohdan mukainen tarkoitus on tällöin merkityksellinen. Kyseessä on salainen yhteisomistajuus, jos omaisuus on rekisteröity vain toisen puolison nimiin, mutta puolisoiden yhteisenä tarkoituksena oli kuitenkin omistaa omaisuus yhdessä.

Puolisoiden välisessä suhteessa (esimerkiksi omaisuuden osituksessa) salaiseen omistusoikeuteen on mahdollista vedota, jos vain edellä selostettu tarkoitus kyetään näyttämään toteen. Asia on kuitenkin toinen suhteessa puolison velkojiin: oikeusjärjestyksessämme on voimassa periaate, jonka mukaan oikeussuhteen ulkopuolisiin ulottuvien oikeusvaikutusten tulisi lähtökohtaisesti liittyä sellaisiin tunnusmerkkeihin, jotka ovat ulkopuolisten havaittavissa.

Asiassa täytyy ensin erottaa maapohjaa ja sillä olevaa rakennusta koskevat omistajuuskysymykset. Ilmeisesti kysyjän tilanteessa tontti on yksin miehen omaisuutta eikä sen osalta ole kysymys salaisesta yhteisomistuksesta. Jos kuitenkin myös tontti olisi ollut tarkoitettu puolisoiden yhteiseksi omaisuudeksi, mutta lainhuuto olisi vain miehen nimissä, olisi tältäkin osin kyseessä salainen yhteisomistus. Oikeuskäytännössä on katsottu, että kiinteän omaisuuden (tontti) salainen omistaja ei saa suojaa avoimen omistajan ulosottovelkojia vastaan. Suojan saaminen edellyttää omistusoikeuden kirjaamista eli lainhuudon saamista.

Tontilla oleva omakotitalo muodostuu kiinteistön ainesosaksi vain siltä osin kuin sen omistajuus on yhtenevä maapohjan kanssa. On siis mahdollista, että vain toinen puoliso omistaa maapohjan, mutta sillä oleva rakennus omistetaan yhteisesti. Koska toisen maalla olevan rakennuksen omistajuutta ei voi kirjata, jää yhteisomistus koskien rakennusta tämän kaltaisissa tapauksissa usein salaiseksi. Juuri se seikka, että yhteisomistusta toisen maalla olevaan asuinrakennukseen ei voi kirjata julkiseen rekisteriin, on oikeuskäytännössä vaikuttanut siihen, että salainen omistaja saa suojaa avoimen omistajan velkojia vastaan. Suojan saamisen edellytykseksi on vaadittu vain yhteisomistustarkoituksen todistaminen.

Kysyjä siis saisi suojaa miehensä ulosottovelkojia vastaan ainoastaan rakennuksen osalta ja sillä edellytyksellä, että hän kykenisi todistamaan puolisoilla olleen tarkoituksena hankkia miehen kiinteistölle rakennettu omakotitalo yhteiseksi.