Olen myynyt eräälle toiminimenä toimivalle yritykselle velaksi tavaraa ja palveluita. Maksut ovat kuitenkin jääneet rästiin, ja yritystä ollaan hakemassa konkurssiin. Tiedän yrityksen omaisuuteen kuuluneen muun muassa kuljetusajoneuvoja ja puunjalostukseen liittyviä koneita. Näitä ja mahdollisesti muutakin omaisuutta on ilmeisesti luovutettu yrityksen omistajan veljelle, eikä yrityksellä enää välttämättä ole varoja. Onko tällaisiin luovutuksiin mahdollista puuttua?

Konkurssissa olevaa velallista kohtaan voidaan kohdistaa erilaisia turvaamistoimia, joiden tarkoitus on turvata velkojien saatavat. Takaisinsaanti konkurssipesään on turvaamistoimen kaltainen toimenpide, joka mahdollistaa eräissä tilanteissa luovutetun omaisuuden palauttamisen konkurssipesään.

Oikeustoimi voidaan peräyttää takaisinsaannilla konkurssipesään, jos toimella on suosittu velkojaa muiden velkojien kustannuksella, siirretty omaisuutta pois konkurssipesästä velkojien ulottumattomiin tai lisätty pesän velkaa velkojien vahingoksi. Lisäksi velallisen on tullut oikeustoimea tehdessään olla maksukyvytön tai tulla maksukyvyttömäksi toimen johdosta. Laissa on lisäksi aikarajoja sille, miten vanhoihin oikeustoimiin voidaan vielä puuttua takaisinsaannilla.

Oikeustoimen toisen osapuolen tulee olla ollut tietoinen maksukyvyttömyydestä tai ainakin pitänyt saada tieto selville. Jos oikeustoimessa on ollut osapuolena velallisen läheinen, tämän katsotaan tienneen maksukyvyttömyydestä, jollei voida osoittaa, ettei hän tiennyt eikä hänen olisi pitänytkään tietää siitä.

Oikeus vaatia oikeustoimen peräyttämistä on velkojilla, jotka ovat valvoneet saatavansa konkurssipesästä tai joidenka saatava on muuten huomioitu jakoluettelossa. Takaisinsaantia voi vaatia myös pesänhoitaja, joka useimmiten esittääkin vaatimuksen. Pesänhoitajan esittämä vaatimus tulee kaikkien velkojien hyödyksi omaisuuden palautuessa konkurssipesään.

Oikeustoimen peräyttäminen toteutetaan ennallistamisella. Jos oikeustoimen kohteena luovutettu omaisuus on vielä sellaisenaan luovutuksensaajan hallussa, luovutettu omaisuus voidaan palauttaa sellaisenaan konkurssipesään. Jos omaisuus on myyty eteenpäin, korvaus voidaan maksaa rahassa. Tällaisessa tilanteessa vilpilliseen oikeustoimeen osallistunut sopimuskumppani joutuu siis palauttamaan konkurssivelalliselta saamaansa omaisuutta.

Kysyjän tilanteessa on mahdollista, että velallisyrittäjän omaisuutta on luovutettu velallisen veljelle uhkaavan maksukyvyttömyyden vuoksi. Koska kyseessä on velallisen läheinen, on olettama, että veli on ollut tietoinen velallisen maksukyvyttömyydestä.