Puolisoni ei mielestäni osallistu tarpeeksi laskujen maksamiseen. Olen ehdottanut hänelle maksujen panemista puoliksi, mutta hänen mielestään tämä olisi epäreilua ottaen huomioon hänen pienemmät tulonsa. Lisäksi hän tekee mielestään enemmän kotitöitä kuin minä. Kuinka voisimme ratkaista välillämme vallitsevat erimielisyydet?

Kummallakin puolisolla on lain nojalla velvollisuus ottaa vastuuta perheen yhteisestä taloudesta ja puolisoiden elatuksesta. Puolisoiden elatusvelvollisuus kattaa sekä puolisoiden yhteisten, että kummankin henkilökohtaisten tarpeiden tyydyttämisen. Yksilöllisiin tarpeisiin kuuluvat esimerkiksi pukeutumiseen ja hygieniaan liittyvät menot. Puolisoiden yhteisiin tarpeisiin liittyvät menot taas koskevat yleensä kodin ylläpitoa, vapaa-aikaa ja puolisoiden yhteisiä harrastuksia.

Puolisoiden välisellä elatusvelvollisuudella tähdätään samanlaiseen puolisoiden väliseen elintasoon. Tämän elintason tulisi toteutua huolimatta siitä, että toinen puolisoista saa mahdollisesti huomattavasti korkeampaa palkkaa kuin toinen.

Tämän vuoksi kummankin puolison elatusvelvollisuuden määrän tulee määräytyä yhtäläisin perustein. Oikeuskirjallisuudessa esitetyn kannanoton mukaan analogista tukea puolison elatuskyvyn arviointiin voitaisiin hakea seikoista, jotka otetaan huomioon vanhemman elatuskykyä arvioitaessa lapsen elatuksen ollessa kyseessä. Elatuskykyyn vaikuttavia tekijöitä olisivat täten henkilön ikä, työkyky ja mahdollisuus tehdä ansiotyötä, käytettävissä olevien varojen määrä sekä hänelle lain mukaan kuuluva muu elatusvastuu.

Yleensä puolisoilla ei ole tarvetta turvautua erityisjärjestelyihin elatusvelvollisuuden osalta. Heidän välilleen saattaa kuitenkin aika-ajoin syntyä elatukseen liittyviä erimielisyyksiä. Tällöin mahdollisuutena on ensinnäkin vahvistaa elatusavun määrä ja suorittamistapa puolisoiden keskinäisellä, kirjallisella sopimuksella. Sopimus on suositeltavaa viedä puolisoiden tai toisen puolison kotipaikan sosiaalilautakunnan vahvistettavaksi mahdollisten suoritushäiriöiden varalta. Puolisot voivat kuitenkin sopia ainoastaan elatuksen tasosta; he eivät voi pätevällä tavalla sopia luopuvansa lain mukaisesta elatusvelvollisuudesta toisiaan kohtaan.

Sosiaalilautakunta harkitsee ennen sopimuksen vahvistamista, onko sopimusta pidettävä kohtuullisena.

Toisena mahdollisuutena on elatusavun määrän ja suorittamistavan vahvistaminen tuomioistuimen päätöksellä. Elatusavun vaatiminen kanneteitse tuomioistuimessa onnistuu, asuivatpa puolisot yhdessä tai erillään. Tuomioistuin voi velvoittaa puolison maksamaan elatusapua avioliiton aikana taannehtivasti enintään kanteen vireillepanoa edeltäneeltä vuodelta.