Asianajotoimisto Fiducius Oy

Fiducius > Arkistot Asianajotoimisto Fiducius Oy

Tietoa Asianajotoimisto Fiducius Oy

Kirjoittaja ei ole lisännyt lisätietoja.
Tähän mennessä Asianajotoimisto Fiducius Oy on luonut 34 artikkelia.

Ravintolalla ei ole oikeutta syrjiä

Olen ase­pal­ve­lus­ta suo­rit­tava va­rusmies. Olin vii­me vii­kon­lop­pu­na tu­los­sa vii­kon­lop­pu­va­pail­le ja odotta­es­sani ys­tä­vääni kes­kus­tas­sa ajattelin käydä oluella lä­hei­ses­sä ra­vin­to­las­sa. Portsari ei päästä­nyt mi­nua si­sään ra­vin­to­laan, vaan to­tesi vain: ”Emme ota si­sään va­rusmiehiä”. Olin täy­sin sel­vin päin, yk­sin ja pal­ve­lusasu­ni­kin oli täy­sin moitteetto­massa kunnos­sa. Eikö tä­mä ole syr­jin­tää? […]

Vuokralaisen vahingon­korvaus­velvollisuudesta

Mi­nul­la on ollut si­joi­tusasun­to, jota olen vuokrannut eräälle henki­löl­le. Hän jätti vuokransa maksa­matta, mis­tä syystä olen pur­ka­nut hä­nen tois­taiseksi voimassa­ol­leen vuokra­so­pi­muksen­sa. So­pi­muksen pu­rus­ta huo­li­matta hän ei suostu­nut muuttamaan pois asunnosta il­man hää­töä. Häädön jäl­keen asunto oli tyh­jil­lään rei­lun kuukauden, kunnes on­nis­tuin saamaan uu­den vuokra­lai­sen. Voinko vaa­tia va­hin­gonkor­vausta me­netetys­tä vuokra­tu­los­ta – mis­tä läh­tien ja mi­hin as­ti? […]

Asianajopalkkion tulee olla kohtuullinen

An­noin vii­me syk­synä pe­run­kir­joi­tus­ta kos­ke­van toi­meksi­an­non eräälle asi­an­aja­jal­le. Asi­anajaja ei osannut an­taa hin­ta­ar­vio­ta, vaan ker­toi ai­noastaan tun­ti­palkkionsa, joka oli 220 eu­roa. Lo­pul­li­nen las­ku oli yli 6 000 eu­roa! Mie­les­täni las­ku oli ai­van yli­mi­toi­tet­tu ja koh­tuu­ton. Mi­ten täs­sä pi­täisi nyt toi­mia? […]

Suosiolahja ja lakiosan täydennys

Olemme ve­li­puo­leni kanssa ja­ka­massa isä­vai­naamme kuo­lin­pe­sää. Isämme oli muutta­es­saan hoi­to­ko­tiin myynyt osa­ke­huoneistonsa ve­li­puo­leni lap­sille il­meiseen ali­hin­taan. Kä­sit­tääkseni ve­li­puo­leni lap­set maksoi­vat kaupan joh­dos­ta lah­ja­ve­roa­kin. Kauppakir­jas­sa oli mainin­ta sii­tä, ettei kauppaa ole kat­sot­tava en­nakko­pe­rin­nök­si. Nyt kuo­lin­pe­säs­sä ei ole juu­ri­kaan jaet­ta­vaa, mutta voinko jo­ten­kin ve­dota tuo­hon ali­hin­tai­seen kauppaan ve­li­puo­leni en­nakko­pe­rin­tönä saa­dak­seni la­kiosani? […]

Mikä on kunnian hinta?

En­ti­nen työ­ka­ve­rini on jul­kaissut mi­nus­ta val­heellisia ja hal­ven­ta­via väit­teitä useita ker­toja sekä omallaan että mi­nun Fa­ce­book­pro­fiili­ni ”seinäl­lä”. Tein asi­asta ri­kosilmoi­tuk­sen, vaadin ran­gais­tus­ta ja va­hin­gonkor­vausta, ja nyt kä­rä­jä­oi­keudes­ta pyyde­tään il­moitta­maan kir­jalli­sesti kor­vausvaa­ti­mus. Minkä ver­ran kor­vausta kunni­an­loukkauksen pe­rus­teel­la voi tai kannat­taa vaa­tia? […]

Testamentista luopuminen – kuka tulee sijaan?

Vanhemmil­lani oli tes­ta­mentti, jolla he jät­tivät mi­nul­le omako­ti­ta­lo­kiin­teis­tön­sä. Nyt vanhempie­ni kuoltua luo­vuin tes­ta­mentista las­teni hy­väk­si, ja sisa­ruk­seni ovat vaa­ti­neet la­kiosiaan. Pe­sissä on kiin­teis­tön li­säk­si riit­tä­västi mui­ta va­roja la­kiosien maksa­miseksi, mutta nyt sisa­ruk­seni väit­tä­vät, että mi­nun luo­vut­tua­ni tes­ta­mentista kiin­teis­tö me­nisi sisa­ruk­sil­leni eikä lap­sil­leni. On­ko to­del­la­kin näin? […]

Irtisanoutuminen työnantajan konkurssissa

Olin ollut yh­tä­jak­soi­sesti lo­mautet­tuna 200 päi­vää työstäni, minkä jäl­keen ir­tisanoin työ­so­pi­mukseni. Työnan­ta­jayritys ase­tet­tiin konkurssiin vain muuta­maa päi­vää en­nen irti­sa­nou­tu­mis­tani. Eri­mie­li­syyttä ai­heu­tuu nyt siitä määräy­tyy­kö irti­sa­no­misajan palkkani lo­mautuk­sen pe­rus­teel­la (kuusi kuukautta) vai työnan­ta­jan konkurssin pe­rus­teel­la (14 päi­vää)? […]

Go to Top