Yrityksessäni työskentelee 10 henkilöä ja tällä hetkellä tilanne näyttää siltä, ettei työtä riitä kaikille työntekijöilleni. Onko minulla edellytykset lomauttaa osa työntekijöistäni? Miten lomauttaminen käytännössä tapahtuu?

Lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan päätöksestä tai hänen aloitteestaan tapahtuvaa sopimukseen perustuvaa työnteon ja palkanmaksun väliaikaista keskeyttämistä. Lomauttamisen aikana työsuhde pysyy muutoin voimassa työnantajan ja työntekijän välillä.

Lomauttaminen on mahdollista kahdella perusteella

Työnantaja saa lomauttaa työntekijän kahdella perusteella. Ensinnäkin työntekijän saa lomauttaa silloin, kun työnantajalla on taloudellinen tai tuotannollinen peruste irtisanoa työsopimus. Työnantaja voi lomauttaa työntekijän toistaiseksi, mikäli työ on vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi.

Toiseksi, työantajalla on oikeus lomauttaa työntekijä silloin, kun työnantajan mahdollisuudet tarjota työtä ovat tilapäisesti huonontuneet. Myös tällöin edellytyksenä on, ettei työntekijälle ole mahdollista antaa muita työtehtäviä tai koulutusta. Tilapäisen työn tarjoamisen huonontumisen katsotaan olevan käsillä silloin, kun työn ja työn tarjoamisedellytysten huonontumisen voidaan arvioida kestävän enintään 90 päivää.

Lomauttaminen koskee ensisijaisesti vakituisia työntekijöitä

Työnantaja valitsee lomautettavat työntekijät ja voi lomauttaa ensisijaisesti vain vakituisia työntekijöitään. Työnantaja saa kuitenkin myös lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa olevan työntekijän, jos tämä tekee työtä vakituisen työntekijän sijaisena ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa vakituinen työntekijä, jos hän olisi työssä. Työnantajalla on lisäksi oikeus purkaa koeajalla olevan työntekijän työsuhde tuotannollisella ja taloudellisella perusteella, eli siinä tapauksessa, että työnantajan edellytykset tarjota työtä työntekijälle ovat vähentyneet. Työehtosopimuksessa voi kuitenkin olla tästä poikkeavia säännöksiä.

Edellä mainittu koskee työnantajan yksipuolista lomautusoikeutta. Työnantaja voi toki myös yhdessä työntekijän kanssa sopia määräaikaisesta lomauttamisesta silloin, kun se on tarpeen työnantajan toiminnan ja taloudellisen tilanteen vuoksi.

Lomautus on mahdollista toteuttaa joko kokoaikaisena siten, että työvelvoite poistetaan kokonaan tai osa-aikaisena, jolloin päivittäistä tai viikoittaista työaikaa lyhennetään. Lomautus voi olla voimassa toistaiseksi tai määräaikaisesti.

Lomautuksesta tulee antaa ennakkoselvitys ja lomautusilmoitus

Kun työnantajan palveluksessa on säännöllisesti vähemmän kuin 20 työntekijää, tulee työnantajan noudattaa työsopimuslakia sekä työnantajaa sitovan työehtosopimuksen määräyksiä. Mikäli työehtosopimuksessa ei ole sovittu toisin, on työnantajan ilmoitettava lomauttamisesta työntekijälle viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkamista. Lomautusilmoitus on suositeltavaa antaa kirjallisesti.

Ennen lomautusilmoituksen antamista työnantajan tulee esittää viipymättä lomautusta koskeva ennakkoselvitys työntekijälle. Ennakkoselvityksestä tulee käydä ilmi lomautuksen peruste, sen toteuttamistapa ja arvioitu laajuus, alkamisajankohta sekä kesto tai arvioitu kesto. Lisäksi työnantajan tulee antaa työntekijälle tai luottamusmiehelle mahdollisuus kertoa näkemyksensä ennakkoselvityksestä.

Mikäli työnantajan palveluksessa on vähintään 20 henkilöä, tulee työnantajan edellä mainitun sijasta noudattaa yhteistoimintalain säännöksiä työntekijöitä lomauttaessaan.

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustila tuo väliaikaisia muutoksia lainsäädäntöön

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi työsopimuslakiin on tehty lakimuutos, joka on voimassa 1.4.–30.6.2020. Lakimuutoksen myötä työnantaja saa lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevän työntekijän samoilla edellytyksillä kuin toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa työskentelevän työntekijän. Lisäksi lomautusilmoitus on mahdollista antaa viimeistään viisi päivää ennen lomautuksen alkamista. Lomautusta koskevan ajantasaisen lainsäädännön varmistamiseksi suosittelemme kääntymään lakimiehen puoleen.