Olen velkaantunut tuntuvasti pieleen menneillä liiketoimillani. Velat ovat menneet ulosottoon puhtaasti siksi, etten vain ole kyennyt niitä maksamaan eräpäiviin mennessä. Olen myös joutunut ottamaan uuttaa velkaa vanhojen maksamiseksi. Palkastani ulosmitataan joka kuukausi suojaosuuden ylittävä osa, ja lisäksi kaikki ulosmittauskelpoinen omaisuuteni on jo myyty velkojen lyhentämiseksi. Velkoja on kuitenkin vielä niin suuret määrät jäljellä, etten niitä pienellä palkallani paljon pysty lyhentämään. Mitä voisin tehdä?

Velkajärjestely on tuomioistuimessa tapahtuva menettely, jossa yksityishenkilön velkasuhteet sovitetaan hänen maksukykyään vastaaviksi. Tuomioistuin hyväksyy velallista koskevan maksuohjelman, jota noudattamalla velallinen vapautuu veloistaan ohjelmassa vahvistetun aikataulun päätyttyä. Velkajärjestelyn maksuohjelma kestää yleensä viisi vuotta. Joskus maksuaika voi olla kymmenenkin vuotta esimerkiksi silloin, jos velallinen omistaa omistusasunnon. Eri laissa säädetyillä perusteilla maksuaika voi olla viittä vuotta lyhempikin.

Velkajärjestely tarkoittaa käytännössä velan maksuaikataulun muuttamista, jäljellä olevien luottokustannusten alentamista, maksamatta olevan velan määrän alentamista sekä sen määräämistä, että maksusuoritukset on luettava ensisijaisesti velan pääoman lyhennykseksi. Yksittäinen velka voidaan saada myös lakkaamaan kokonaan. Kaiken tämän tarkoituksena on antaa ylivelkaantuneelle yksityishenkilölle mahdollisuus tilanteensa kokonaisvaltaiseen järjestämiseen jonkin ennustettavan ajan kuluessa ja estää ajautuminen toivottamaan velkakierteeseen sekä elinikäiseen ulosottoon.

Velkajärjestelyyn hakeudutaan aina itse. Tuomioistuin päättää siitä, täyttyvätkö järjestelyn edellytykset, joita on muutama. Ensinnäkin velkajärjestely voidaan myöntää, jos maksukyvyttömyys johtuu velallisen sairauden, työkyvyttömyyden, työttömyyden tai muiden olosuhteiden muutoksista. Tämä edellyttää lisäksi, että maksukyvyn heikentyminen ei pääasiallisesti ole velallisen oma syy. Velkajärjestelyn voi päästä myös, jos siihen on painavat perusteet ottaen huomioon velan määrän suhteessa velallisen maksukykyyn. Jos tuomioistuin katsoo, että velallinen pystyisi selviytymään veloistaan aiheutuvista menoista kohtuullisessa ajassa, velkajärjestelylle ei ole tarvetta.

Jos velallinen laiminlyö olennaisella tavalla maksuohjelman, se raukeaa. Tämä aiheuttaa sen, että maksuohjelman piiriin kuuluneet velat palaavat voimaan alkuperäisessä muodossaan. Velan määrä, maksuaikataulu ja muut maksuohjelmassa sovittu velan määrä siis palaavat siihen, mitä ne olivat ennen velkajärjestelyn aloittamista.

Kysyjän kannattaisi pyrkiä velkajärjestelyn piiriin.