Olen ollut erään tehtaan työntekijänä viimeiset neljä vuotta. Minulla ei kuitenkaan ole toistaiseksi voimassa olevaa työsopimusta, vaan työnantajani on solminut kanssani useita peräkkäisiä määräaikaisia työsopimuksia. Onko työnantajani menetellyt oikein?

Työsopimus tulisi aina ensisijaisesti solmia toistaiseksi voimassa olevaksi. Määräaikaisen työsopimuksen käyttö on perusteltua kuitenkin silloin, kun kyseessä on tietty ajallisesti rajattu työtehtävä tai työkokonaisuus, jonka suorittamisen jälkeen työtä ei enää todennäköisesti ole tarjolla. Siten esimerkiksi sijaisuuksia koskevien määräaikaisten työsopimusten käyttö on sallittua, mikäli kyseisten sopimusten tekemisellä ei tosiasiallisesti ole pyritty jatkuvaan työsuhteeseen.

Toistuvien määräaikaisten työsopimusten solmimisen lainmukaisuuden edellytyksenä on, että kullekin sopimukselle on olemassa perusteltu syy. Lisäksi työvoiman tarve kyseiselle tehtävälle tulee olla vain tilapäinen. Tarkoituksena on estää työntekijän työsuhdeturvan tietoinen heikentäminen erityisesti niissä tilanteissa, joissa määräaikaisia sopimuksia on solmittu useita peräkkäin ja vielä melko lyhyen ajan sisällä.

Rajatapauksissa huomiota kiinnitetään siihen, voidaanko katsoa, että useiden määräaikaisten sopimusten solmimisella on tosiasiassa pyritty jatkuvaan työsuhteeseen. Lisäksi määräaikaisten sopimusten solmimista arvioidaan samoissa töissä. Tällaisina samoina töinä pidetään sellaista tehtävien kokonaisuutta, jota kyseinen työntekijä tai useat eri työntekijät ovat tehneet määräaikaisissa työsuhteissa. Huomautettakoon, että se, että sopimusten väliin jää lyhyt aika, ei itsessään estä toistuvien määräaikaisten sopimusten katsomista toistaiseksi voimassa olevana sopimuksena.

Esimerkiksi tapauksessa KKO 1996:105 korkein oikeus katsoi, että se, että työnantaja oli solminut työntekijän kanssa 90 eri pituista määräaikaista sopimusta kuuden vuoden ajan, tuki sitä käsitystä, että sopimukset olivat muodostuneet toistaiseksi voimassa olevaksi. Tuomioistuin kuitenkin huomautti, etteivät nämä seikat yksinään tarkoittaneet, että kyseessä oli toistaiseksi voimassa oleva työsopimus, mikäli sopimusten tekemiseen oli koko ajan ollut lainmukainen peruste.

Kysyjän tapauksessa voitaisiin useiden määräaikaisten työsopimusten solmiminen katsoa muodostaneen yhden toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen, mikäli yksittäisten määräaikaisten työsopimusten solmimiselle ei ole ollut laissa säädettyä perustetta ja kysyjä on toiminut saman tehtäväkokonaisuuden parissa. Mikäli tällaisessa tapauksessa kysyjälle ei enää tarjottaisi jatkoa määräaikaisen työsopimuksen päätyttyä, saattaisi kyseessä olla työsopimuksen laiton päättäminen.