Apunasi kaikissa lakiasioissasi

Lakiasiaintoimisto Fiducius Oy on erikoistunut ns. tavallisten ihmisten lakiasioiden hoitamiseen elämän kaikissa vaiheissa. Lisäksi asiakkainamme on yrittäjiä, perheyrityksiä ja mm. asunto-osakeyhtiöitä. Suhtaudumme toimeksiantojen hoitamiseen kokonaisvaltaisesti siten, että huomioimme asiakkaan yksilöllisen tilanteen kunkin toimenpiteen osalta.

Mei­hin voit ot­taa yh­te­yt­tä il­man ku­lu­ris­kiä: toi­mek­si­an­toon joh­ta­ma­ton al­ku­neu­vot­te­lu on mak­su­ton. Et­sim­me kan­nal­ta­si te­hok­kaim­mat, yk­sin­ker­tai­sim­mat tai muu­toin asi­an­mu­kai­sim­mat kei­not saa­vut­taa ta­voit­te­le­ma­si pää­mää­rä. Voit si­ten ai­na ky­syä apu­am­me – mi­kä­li asi­a­si voi­daan hoi­taa edul­li­sem­min tai muu­toin tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sem­min esi­mer­kik­si vi­ran­o­mai­ses­sa, oh­jaam­me ja neu­vom­me si­nua kään­ty­mään toi­mi­val­tai­sen vi­ran­o­mai­sen puo­leen. Kartoitamme myös mahdollisuudet saada oikeusapua valtion varoin tai oikeusturvavakuutuksesi perusteella.

Erityisesti olemme erikoistuneet oikeudenkäyntiasioiden hoitamiseen. Lisäksi laadimme sopimuksia ja muita juridisia asiakirjoja. Meillä on myös kaupanvahvistajan valtuudet, joita tarvitaan mm. kiinteistökaupan tai -lahjan vahvistamisessa.

Järjestämme myös juridista koulutusta.

Erno Bomberg
Erno Bombergtoimitusjohtaja, OTM, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, kaupanvahvistaja

Painopistealueitamme

Yleisimmät toimeksiantomme liittyvät yksityisoikeudellisiin kysymyksiin. Meillä on vankka osaaminen myös monimutkaisimpien oikeusongelmien ratkaisemisessa.