Apunasi kaikissa lakiasioissasi

Asianajotoimisto Fiducius Oy on erikoistunut ns. tavallisten ihmisten oikeudenkäyntiasioiden hoitamiseen elämän kaikissa vaiheissa. Lisäksi asiakkainamme on yrittäjiä, perheyrityksiä ja mm. asunto-osakeyhtiöitä. Suhtaudumme toimeksiantojen hoitamiseen kokonaisvaltaisesti siten, että huomioimme asiakkaan yksilöllisen tilanteen kunkin toimenpiteen osalta.

Mei­hin voit ot­taa yh­te­yt­tä il­man ku­lu­ris­kiä: toi­mek­si­an­toon joh­ta­ma­ton al­ku­neu­vot­te­lu on mak­su­ton. Et­sim­me kan­nal­ta­si te­hok­kaim­mat, yk­sin­ker­tai­sim­mat tai muu­toin asi­an­mu­kai­sim­mat kei­not saa­vut­taa ta­voit­te­le­ma­si pää­mää­rä. Voit si­ten ai­na ky­syä apu­am­me – mi­kä­li asi­a­si voi­daan hoi­taa edul­li­sem­min tai muu­toin tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sem­min esi­mer­kik­si vi­ran­o­mai­ses­sa, oh­jaam­me ja neu­vom­me si­nua kään­ty­mään toi­mi­val­tai­sen vi­ran­o­mai­sen puo­leen. Kartoitamme myös mahdollisuudet saada oikeusapua valtion varoin tai oikeusturvavakuutuksesi perusteella.

Oikeudenkäyntiasioiden lisäksi laadimme sopimuksia ja muita juridisia asiakirjoja. Meillä on myös kaupanvahvistajan valtuudet, joita tarvitaan mm. kiinteistökaupan tai -lahjan vahvistamisessa.

Järjestämme myös juridista koulutusta.

Erno Kuivasaari
Erno Kuivasaaritoimitusjohtaja, OTM, asianajaja, kaupanvahvistaja

Painopistealueitamme

Yleisimmät toimeksiantomme liittyvät yksityisoikeudellisiin kysymyksiin. Meillä on vankka osaaminen myös monimutkaisimpien oikeusongelmien ratkaisemisessa.