Olem­me me­nos­sa nai­mi­siin tal­vella ma­rok­ko­lai­sen mie­heni kanssa. Vih­ki­mi­nen ta­pah­tuu Krei­kas­sa, mut­ta muu­tamme yh­des­sä Suomeen asu­maan. Ha­luai­sin teh­dä avio­eh­don. Mi­ten asi­aan vai­kut­taa se, että tule­va puo­lisoni on ul­ko­maa­lai­nen ja mei­dät on vihit­ty ul­ko­mail­la? Mah­dol­li­ses­ti tu­lemme muutta­maan pois Suomes­ta tule­vai­suu­des­sa. Mitä muu­ta mi­nun tulisi ot­taa huomioon?

Kun avio­liitol­la on liit­ty­miä use­am­paan kuin yh­teen val­tioon, pu­hu­taan kan­sain­väli­sistä avio­lii­tois­ta. Merki­tyk­selli­siä liit­ty­miä ovat esi­mer­kiksi puo­lisoi­den kan­sa­laisuus, koti­ ja asuin­paik­ka, omaisuu­den si­jain­ti­paikka ja niin edel­leen. Näissä ti­lan­teis­sa voi olla epä­sel­vää en­sin­nä­kin se, min­kä maan tuo­mi­ois­tui­met ja muut vi­ran­omaiset ovat toi­mi­val­taisia kä­sitte­le­mään esi­mer­kiksi avio­eroa kos­ke­van asian ja toi­saal­ta se, min­kä maan la­kia puo­lisoi­hin so­vel­le­taan.

Kos­ka jo­kai­nen val­tio päät­tää itse­näi­sesti omista la­eis­taan, on mahdol­lista, että pääl­lek­käi­siä toi­mi­val­tuuksia tu­lee. On siis mahdol­lista ja suh­teel­lisen yleistä­kin, että use­am­man kuin yh­den val­tion tuomioistuimet kat­so­vat ole­vansa toi­mi­val­taisia kä­sitte­le­mään esi­mer­kiksi puo­lisoi­den avioeroa kos­ke­van asi­an. Sa­moin on mahdol­lista se, että eri mai­den tuomioistuimet so­vel­tavat puo­lisoi­hin eri mai­den lake­ja.

Jos avi­o­e­roa kos­keva asia on jo vi­reillä yh­den val­tion tuo­mi­o­is­tui­mes­sa, ei sa­maa asiaa yleen­sä pys­ty lait­ta­maan vi­reille toi­ses­sa val­tios­sa. Tä­mä mahdol­listaa kei­not­te­lun: puo­liso saat­taa pyr­kiä lait­ta­maan asian vi­reille sel­lai­ses­sa val­tios­sa, jossa hän en­nakoi saa­vansa it­sel­lensä edul­lisen rat­kai­sun. Esi­mer­kiksi Suomen lain mu­kaan pä­tevä avioeh­to­so­pi­mus saat­taa jää­dä vai­ku­tuk­set­to­maksi, jos ul­ko­maa­lai­nen tuomioistuin so­vel­taa asi­assa jon­kin muun maan la­kia.

Pel­käs­tään se, että toi­nen puo­lisoista on ul­ko­maa­lai­nen tai vih­ki­mi­nen on ta­pah­tu­nut muualla kuin Suomes­sa, ei yleensä ai­heu­ta suu­ria ris­kejä. Jos puo­lisoi­den yh­tei­nen koti­ ja asuinpaikka muodos­tuvat Suo­meen, omai­suus si­jait­see vain Suomes­sa ja tes­ta­mentit, avioeh­dot ja muut mahdolli­set so­pi­mukset on teh­ty Suomen la­kien mu­kaan, ol­laan suh­teel­lisen tur­valli­silla vesil­lä. Näissäkin ta­pauksissa on toki mahdol­lista, että toi­nen puo­liso on­nis­tuu saa­maan tuo­m­ion muusta maasta, mut­ta sen täy­tän­töön­pano Suomes­sa voi olla vai­keaa.

Suo­ma­lai­sen osa­puo­len kan­nalta kan­sain­väli­sissä avio­lii­tois­sa kan­nat­taa huo­leh­tia ai­na­kin seu­raa­vista asi­oista: 1) Avioeh­to­so­pi­mus laa­di­taan suomen li­säksi sel­lai­sella kie­lellä, jota toi­nen­kin osa­puoli riit­tä­västi ym­mär­tää. 2) Sa­mas­sa asia­kir­jassa sovi­taan myös sii­tä, että puo­lisoi­den aviovaral­li­suussuh­tei­siin so­vel­le­taan Suomen lakia. 3) Kummankin puo­lison tes­ta­mentissa mää­rä­tään pe­ri­mykseen so­vel­let­ta­vaksi laiksi Suomen laki. 4) Ul­ko­mail­la si­jait­seva omaisuus pyri­tään mahdolli­suuksien mu­kaan siir­tä­mään Suomeen.

Jos omai­suut­ta jää myös toi­seen maahan tai puo­lisoi­den ai­ko­muksena on muuttaa Suomes­ta pois, on tär­keä sel­vit­tää ky­sei­sen maan lain sisäl­töä. Jos ky­seessä ei ole ko­vin ek­soottinen oi­keusjär­jes­tys, voi kan­sain­väli­seen yksi­tyis­oi­keu­teen eri­kois­tu­nut suoma­lai­nen la­ki­mies tut­kia asian tai ai­na­kin kon­sul­toida pai­kal­lista kol­le­gaansa.

Nyrk­ki­sään­tönä voi­ta­neen pitää sitä, että useim­mi­ten puo­lisoi­den edun mu­kais­ta on huo­leh­tia siitä, että sekä aviovaral­li­suussuh­tei­siin että pe­ri­mykseen tulee so­vel­let­ta­vaksi hei­dän asuin­maan­sa laki. Tä­mä hel­pot­taa käy­tän­nön asi­oita, kun vi­ran­omaiset ja tuo­mi­o­is­tui­met voi­vat so­vel­taa omia lake­jaan.