Ulosot­to­mies ulosmit­tasi ko­ko pankki­tilini tyh­jäk­si. Tilil­lä ol­leet ra­hat oli­vat ker­ty­nei­tä eläkkei­tä ja asumis­tu­kea. En ollut sai­raudes­tani joh­tuen eh­tinyt käyttää niitä vielä vuokra­ni maksuun ja muihin pa­kol­lisiin me­noi­hin. On­ko ulosot­to­miehen me­net­tely ollut lainmu­kais­ta ja voinko va­lit­taa ulosmit­tauspää­tök­ses­tä?

Ulosoton tar­koi­tuk­sena on panna täy­tän­töön lai­min­lyö­tyjä vel­voit­teita ja sa­mal­la val­voa sekä vel­ko­jan että ve­lalli­sen etu­ja.

En­sisi­jai­sesti ulosmi­ta­taan ve­lalli­sen ra­ha­va­roja, ku­ten kä­tei­nen ra­ha, pankki­tilil­lä ole­vat va­rat ja eri­lai­set tois­tu­vais­tu­lot ku­ten palkka tai elä­ke. Ra­ha­va­ro­jen jäl­keen ulosmi­ta­taan en­sin ir­tain­ta ja vas­ta sen jäl­keen kiin­teää omaisuutta ku­ten ke­sä­mökki. Vas­ta jos ve­lalli­sella ei ole edellä mainit­tua omaisuutta, tu­lee ky­sy­mykseen va­ki­tui­sen asunnon ulosmit­taus. Vii­meisek­si ulosmi­ta­taan toi­meentu­loon ja elinkeinotoimin­taan liit­ty­vää omaisuutta.

Kun ulosmit­tauksen koh­tee­na on palkka tai muu tois­tu­vais­tulo, on ve­lalli­selle jä­tet­tävä suo­ja­osuus. Suo­ja­osuus tar­koit­taa ra­ha­määrää, joka on jä­tet­tävä ulosmit­tauksen ul­ko­puo­lel­le. Tar­koi­tuk­sena on, että myös ulosot­to­ve­lalli­selle jää vä­himmäistoi­meentu­lo. Suo­ja­osuuden määrä las­ke­taan kaa­va­mai­sesti ja sii­hen vai­kut­taa muun mu­assa ve­lalli­sen ela­tuk­sen va­ras­sa ole­vien per­heenjäsen­ten lu­ku­määrä. Kun ky­seessä on ra­ha­va­ro­jen tai pankki­tilin ulosmit­taus, on suo­ja­osuus jä­tet­tävä puo­li­tois­ta­ker­tai­se­na.

Ulosoton koh­teeksi jou­tu­neen henki­lön suo­jaksi on li­säk­si sää­det­ty eräistä ulosmit­tauskiel­lois­ta. Ulosot­to­kaa­res­sa on kiel­letty tiet­ty­jen va­ral­li­suuserien ulosmit­taami­nen. Ky­seessä on pääasi­assa ve­lalli­selle määrä­tar­koi­tuk­seen myönnettyjä so­siaa­liavustuksia tai eri­lai­sia kor­vauksia. Määrä­tar­koi­tuk­seen myönnettyjä so­siaa­liavustuksia ovat muun mu­assa toi­meentu­lo­tuki, ela­tus­tuki, lap­sili­sä, äi­tiys­avustus, vammaistuki, työttö­män pe­rus­päi­vä­ra­ha, työmarkki­na­tuki ja asumis­tuki.

Ulosmit­tauskiel­toja on myös so­siaa­li­lain­sää­dännös­sä. Esimerkiksi kan­sanelä­ke­lain mu­kaan ei ky­sei­sen lain mu­kais­ta etuutta saa ulosmi­tata ellei ulosmit­taami­nen ta­pahdu lap­sen ela­tusavun pe­ri­miseksi.

Edellä maini­tut ulosmit­tauskiel­lot ovat voimassa kak­si vuotta va­ro­jen hal­tuun saami­ses­ta. Tä­mä kui­ten­kin edellyt­tää, että ve­lal­li­nen on pi­tä­nyt va­rat eril­lään tai voi esit­tää va­roja kos­ke­van kir­jan­pi­don tai vas­taa­van sel­vi­tyk­sen. Va­rat ei­vät saa olla se­koit­tu­neet ve­lalli­sen muihin va­roi­hin vaan nii­den on ol­tava yksi­löi­tä­vis­sä.

Toistu­vaissuo­ri­tuk­sissa ulosmit­tauskiel­to kos­kee ai­noastaan jäl­jellä ole­vaa maksu­kautta eli kuukau­sit­tain makse­tut so­siaa­lietuudet ovat ulosmit­tauskiel­lon pii­rissä vain maksu­kauden lop­puun.

Jos pankki­tilin ulosmit­taus on ta­pah­tu­nut esimerkiksi kuukauden puo­livä­lissä ja kan­sanelä­ke, asumis­tuki tai muu so­siaa­liavustus on makset­tu kuukauden en­simmäi­senä päi­vä­nä, voi­daan ky­sei­set va­rat ulosmi­tata vain enintään puo­leen määrään asti. Li­säk­si ulosot­to­miehen tu­lee huo­leh­tia sii­tä, että ve­lalli­selle jäte­tään suo­ja­osuus puo­li­tois­ta­ker­tai­se­na.

Ulosmit­tauspää­tök­seen voi ha­kea muutos­ta ulosot­to­vali­tuk­sel­la. Vali­tuk­sen teettä­mi­seen la­ki­miehel­lä voi pie­nitu­loi­nen saa­da maksu­ton­ta oi­keusapua.