Olen joutunut pahoinpitelyn uhriksi ja tehnyt asiasta rikosilmoituksen. Poliisi on aloittanut asiassa esitutkinnan ja olen saanut kutsun kuulusteluihin. Voidaanko oikeudenkäyntikuluni korvata esimerkiksi valtion varoista? Entä milloin minun kannattaisi kääntyä asiassa lakimiehen puoleen ja esittää vahingonkorvausvaatimukseni?

Henkilöä, johon rikos on välittömästi kohdistunut, ja jolla on tämän perusteella oikeus vaatia rikoksesta rangaistusta ja vahingonkorvausta, kutsutaan asianomistajaksi. Asianomistajalla on oikeus osallistua esitutkintaan sekä oikeudenkäyntiin asianosaisena. Mikäli syyttäjä nostaa asiassa syytteen, voi asianomistaja pyytää syyttäjää ajamaan omaa rikokseen perustuvaa yksityisoikeudellista vaatimustaan rikoksen tekijää vastaan. Mitään velvollisuutta asianomistajalla ei kuitenkaan tähän ole, vaan hän voi ajaa vaatimuksiaan myös itse tai avustajan välityksellä. Mikäli syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta, on asianomistajalla oikeus itse nostaa syyte rikoksesta (niin kutsuttu toissijainen syyteoikeus).

Korvausta avustajan käyttämisestä aiheutuvista kuluista asianomistaja voi hakea joko omasta oikeusturvavakuutuksestaan taikka valtion varoin tarjottavasta oikeusavusta. Näistä mahdollinen oikeusturvavakuutus on ensisijainen korvauksen myöntäjä. Oikeusturvavakuutus on vapaaehtoinen, yleensä kotivakuutuksen yhteyteen liitetty vakuutus. Se korvaa välttämättömät ja kohtuulliset oikeudenkäynti- ja asianajokulut vakuutetulle ja hänen kanssaan samassa taloudessa vakituisesti asuville henkilöille.

Mikäli henkilöllä ei ole oikeusturvavakuutusta tai se ei kata asiaa, voi hakija hakea oikeusapua kattamaan asiasta syntyviä kustannuksia. Myös oikeusturvaetuuden omavastuuosuuden kattamiseen ja oikeusturvavakuutuksen enimmäiskorvausmäärän ylittäviin kustannuksiin on mahdollista hakea oikeusapua. Oikeusapu tarkoittaa valtion varoin tarjottavaa henkilölle, joka tarvitsee apua hänelle merkittävässä oikeudellisessa asiassa. Oikeusapu sisältää oikeudellisen neuvonnan ja tarpeelliset toimenpiteet enintään 80 tunnilta sekä avustamisen eri viranomaisissa. Oikeusapua annetaan hakijalle hänen taloudellisen asemansa perusteella joko korvauksetta tai hänen henkilökohtaista taloudellista tilannetta vastaavaa omavastuuosuuttaan vastaan. Mikäli hakijalla on puoliso, otetaan myös puolison tulot mukaan arvioitaessa hakijan taloudellista asemaa.

Oikeusturvavakuutuksen vakuutusehdot yleensä rajaavat vakuutuskorvauksen koskemaan ainoastaan oikeudenkäyntivaihetta eikä pääsääntöisesti myöskään oikeusapua myönnetä esitutkinnassa avustamiseen. Tämän vuoksi asianomistajan on suositeltavaa kääntyä avustajan puoleen vasta, kun syyte on nostettu ja haastehakemus annettu hänelle tiedoksi. Avustaja voi toimeksiannon vastaanottaessaan tehdä asianomistajan puolesta oikeusturvavakuutuksen vahinkoilmoituksen tai täyttää oikeusapuhakemuksen.

Mitä asianomistajalle rikoksesta aiheutuneisiin vahinkoihin tulee, voi asianomistaja vaatia tapauksesta riippuen korvauksia esimerkiksi rikkoutuneesta omaisuudesta, lääke- ja lääkärinkuluista, väkivallan aiheuttamasta kivusta ja särystä sekä joissakin tapauksissa henkisestä kärsimyksestä. Asianomistajan on kuitenkin suositeltavaa ilmoittaa esitutkinnassa esittävänsä vahingonkorvausvaatimuksensa vasta tuomioistuimelle avustajansa välityksellä. Tämä mahdollistaa perusteltujen vaatimusten esittämisen sen jälkeen, kun asianomistajalle aiheutuneista vahingoista kertynyt näyttö on kartoitettu yhdessä juristin kanssa.