Yksi minun ja vaimoni pojista on ajautunut elämässään huonommalle tielle. Vaikka olemme yrittäneet auttaa häntä, hän on viimeisien vuosien aikana syyllistynyt koko ajan vakavampiin rikoksiin. Tämä on aiheuttanut minulle, vaimolleni ja muille lapsillemme häpeää ja surua. Haluaisimme vaimoni kanssa varmistaa, ettei hän saa perintöä meidän jälkeemme. Onko tämä mahdollista?

Perinnöttömäksi tekeminen on mahdollista vain tietyissä laissa erikseen mainituissa tilanteissa. Käytännössä tämä tapahtuu testamenttiin sisällytetyllä määräyksellä. Testamentin tulee sisältää syy ja perustelut perinnöttömäksi tekemiselle. Muunlaiset testamentin ehdot, joiden tarkoituksena on rajoittaa perillisen oikeutta lakiosaansa, ovat mitättömiä. Perintö on kuitenkin aina mahdollista pienentää pelkkään lakiosaan ilman perusteluja.

Perinnöttömäksi tekeminen on mahdollista eräissä tilanteissa, joissa oikeus perintöön olisi kyseenalaistettavissa moraalisin perustein. Tällainen tilanne on käsillä, jos perillinen on syvästi loukannut perittävää tai tiettyjä tämän sukulaisia tahallisella rikollisella teolla. Tärkein arviointikriteeri on teon loukkaavuus eikä se, keneen teko kohdistuu. Tällöin muuhunkin kuin edellä mainittuun henkilöön kohdistuva rikos voi olla peruste perinnöttömäksi tekemiselle, jos rikos jollain tavalla loukkaa mainittuja henkilöitä. Tällainen voi hyvinkin toteutua tilanteessa, jossa perillinen toistuvasti rikoksiin syyllistymällä aiheuttaa syvää mielipahaa perittävälle.

Mikä tahansa perittävää loukkaava teko ei kuitenkaan riitä, vaan teon tulee olla laissa kriminalisoitu. Tämän todistamiseksi vaaditaan käytännössä tuomioistuimen antama lainvoimainen tuomio rikoksesta. Pelkkä perittävän epäilys tai syytös ei ole riittävää, vaan asia on kyettävä todistamaan. Teon on myös oltava tahallinen, eli vakavankaan seurauksen aiheuttava tahaton teko ei ole peruste perinnöttömäksi tekemiselle.

Toinen huomattavasti epämääräisempi peruste perinnöttömäksi tekemiselle on perillisen jatkuva kunniaton tai epäsiveellinen elämä. Kyseinen oikeusohje on äärimmäisen tulkinannanvarainen, sillä kunniattomuutta ja epäsiveellistä elämää on vaikea arvioida. Tässä tilanteessa elämän ei täydy olla täysin rikollista, mutta muulla tavalla selkeän moitittavaa.

Kysyjä ja hänen vaimonsa voisivat tässä tilanteessa tehdä testamentit, joissa rajoittaisivat kyseisen poikansa oikeutta perintöön. Viime kädessä perinnöttömäksi tekeminen arvioitaisiin oikeudenkäynnissä perittävän kuoltua, sillä perinnöttömäksi tehty perillinen joutuu nostamaan kanteen sen tutkimiseksi, onko asiassa ollut edellytykset perinnöttömäksi tekemiselle.