Isäni menehtyi, ja pidämme keväällä perunkirjoituksen. Olemme kuitenkin saaneet tiedon, että hän oli ilmeisesti eläessään tehnyt testamentin. Miten kyseisen testamentin suhteen tulee toimia?

Testamentti tulee testamentin tekijän kuoltua antaa tiedoksi kaikille perillisille erikseen joko henkilökohtaisesti, valtakirjaa vastaan valtuutetulle tai mahdolliselle perillisen edunvalvojalle. Tämä on edellytyksenä testamentin määräysten tulemiselle lainvoimaisiksi. Testamentti on annettava tiedoksi todisteellisesti, ja tiedoksiannon yhteydessä on annettava perillisille oikeaksi todistettu jäljennös testamentista.

Vastuu testamentin tiedoksiantamisesta on testamentin saajalla, ja hänen tulee tiedoksiannon yhteydessä ilmoittaa, ottaako hän vastaan vai luopuuko hän testamentista. Jos testamentin saajia on useita, on riittävää, että vain yksi testamentin saajista antaa testamentin tiedoksi ja muut saajat ilmaisevat joko ottavansa testamentin vastaan tai luopuvansa siitä.

Yksi yleinen tapa antaa tiedoksi testamentti perillisille on lähettää kirjekuoressa perillisille oikeaksi todistettu jäljennös testamentista sekä pyyntö lähettää vastauksena esimerkiksi seuraavan lainen tiedoksisaantitodistus: ”Ilmoitan tänään [päiväys] saaneeni todisteellisesti tiedon ja oikeaksi todistetun jäljennöksen [testamentin tekijä] laatimasta testamentista. Hyväksyn testamentin ja sitoudun olemaan sitä moittimatta millään perusteella. Ilmoitan hyväksyväni testamentin myös mahdollisesti lakiosaani loukkaavalta osaltaan.”

Perillistä voidaan pyytää yliviivaamaan hyväksymistä ja/tai lakiosaa koskeva kohta, mikäli hän ei hyväksy testamenttia joltakin osin. On kuitenkin tärkeää, että perillinen allekirjoittaa tiedoksisaantia koskevan kohdan. Muussa tapauksessa testamentti joudutaan antamaan tiedoksi haastemiehen välityksin, mistä taas aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia ja vaivaa.

Jos testamentti halutaan kuitenkin antaa tiedoksi vasta perunkirjoituksessa, tulee alkuperäinen testamentti esittää perillisille ja lukea se ääneen ja ottaa kyseisistä toimista vielä maininta perukirjaan. Tämän jälkeen perillinen vahvistaa tiedoksiannon. On tärkeää huomioida, että perilliselle tulee tässäkin tapauksessa antaa tiedoksiannon yhteydessä oikeaksi todistettu jäljennös testamentista. Pelkkä testamentin näyttäminen perillisille perunkirjoituksessa ei siis ole riittävä tiedoksianto.

Kysyjän tapauksessa on siis nimenomaan testamentin saajan velvollisuus ryhtyä tiedoksiantamista tarkoittaviin toimiin. Kysyjä ollessaan lakiosaan oikeutettu rintaperillinen voi halutessaan vastustaa hänelle tiedoksiannettavaa testamenttia ainakin siltä osin kuin se mahdollisesti loukkaa hänen lakiosaansa.