Minä ja muutama sukulaiseni jaoimme veljeltäni jääneen perinnön jo seitsemän vuotta sitten. Nyt kuitenkin eräs veljeni ystäväksi esittäytynyt henkilö on tuonut tietoomme testamentin, jota hän väittää veljemme tekemäksi. Vaikka minulle heräsikin pieni epäilys, niin testamentti vaikuttaa täysin oikealta. Mitä tässä tilanteessa tapahtuu, kun perinnönjaosta on kuitenkin pitkä aika, ja jaettua omaisuutta on jo käytetty?

Testamentinsaajan tulee vedota testamenttiin viimeistään kymmenen vuoden kuluessa perittävän kuolemasta. Tämän jälkeen vetoaminen testamenttiin ei ole mahdollista, ja testamentinsaaja menettää oikeutensa perintöön. Tämä vaatimus koskee myös tilanteita, joissa testamentti on salattu. Tällöin testamentinsaaja voi kuitenkin vaatia salaajalta vahingonkorvausta menetetystä perinnöstä.

Jos perinnönjako on tehty ja tuntematon testamentti löytyy ennen 10 vuoden määräajan kulumista, testamentinsaajalla on oikeus vaatia testamentin hänelle turvaamaa oikeutta. Tilanteessa on kyse perinnönjaon oikaisusta, jossa sivuutetulle perilliselle pyritään antamaan hänelle kuuluva perintöosuus. Tämän oikeuden toteuttamiseksi perinnön saaneet ovat velvollisia palauttamaan liikaa saamansa omaisuuden pesään uutta jakoa varten.

Täysimääräinen palautusvelvollisuus voi tapauskohtaisesti vaikuttaa kohtuuttomalta. Perilliset ovat voineet olla vilpittömin mielin täysin tietämättömiä testamentista. Etenkin jos testamentti vaatisi koko perinnön palauttamista, voi palautusvastuun kohtuullistaminen olla perusteltua. Ensinnäkin perinnönjaon ja palautusvaatimuksen välinen aika on tärkeä punnintakriteeri. Pitkä aika puoltaa kohtuullistamista, sillä omaisuus on luultavasti sekoittunut saajan omaisuuteen tai on voinut hävitä täysin. Tällaisessa tilanteessa alkuperäisen perinnönsaajan tilanne voi muutenkin olla huono, mikä myös puoltaa sovittelua. Vastuuta sovitellaan erikseen jokaisen jakoon osallistuneen kohdalla, ja kukin saaja on velvollinen palauttamaan vain oman osuutensa.

Lähtökohtaisesti kysyjä on velvollinen palauttamaan liikaa saamansa osuuden uutta jakoa varten. Useamman vuoden aika perinnönjaon ja oikaisun välillä puoltaa kuitenkin vastuun sovittelua kohtuullistamalla. Mikäli asianosaiset eivät pääse sopuun asiassa, on käräjäoikeudelta haettavalla pesänjakajalla toimivalta ratkaista myös mahdollisen palautusvastuun laajuus.