Kuulun erääseen harrastustoimintaa edistävään yhdistykseen. Olemme muutaman muun jäsenen kanssa huomanneet, että yhdistyksen kirjanpidossa on joitain poikkeavuuksia. Yhdistyksen tilinpäätöstä ei ole annettu viime vuodelta, ja pelkäämme yhdistyksen varojen mahdollista väärinkäyttöä. Mitä voimme tehdä asian selvittämiseksi?

Yhdistyksellä tulee olla vähintään yksi tilintarkastaja, sekä varatilintarkastaja. Vaihtoehtoisesti yhdistyksellä voi olla toiminnantarkastaja. Yhdistyksen säännöissä tulee olla määräys valittavien tilin- tai toiminnantarkastajien määrästä. Tarkastajien kelpoisuudesta on säädetty laissa. Pääasiallisesti heidän tulee olla täysivaltaisia, eikä heillä saa olla riippuvuussuhdetta kyseiseen yhdistykseen.

Tilintarkastajan laatima tilinpäätös tai toiminnantarkastajan tekemä toiminnantarkastuskertomus esitellään yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen säännöissä on määrättävä, kuinka usein tällainen kokous pidetään. Yhtenä kokouksen tarkoituksena on siis tilinpäätöksen tai toimintakertomuksen esittely yhdistyksen jäsenille, jotta he voivat tutustua yhdistyksen taloudenpitoon.

Tilanteessa, jossa yhdistys ei ole määrännyt tilintarkastajaa, tai tilintarkastajan ollessa esteellinen tehtäväänsä yhdistyksen jäsen voi tehdä asiasta ilmoituksen aluehallintovirastolle. Aluehallintovirasto kuulee ensin yhdistyksen hallitusta asiassa ja tarvittaessa määrää lainmukaisen tilintarkastajan yhdistykselle. Aluehallintoviraston määräys on voimassa, kunnes yhdistys korjaa tilanteen. Samat säännöt pätevät vastaavasti toiminnantarkastajaan.

On myös mahdollista, että tilinpäätöstä ei syystä tai toisesta esitetä yhdistyksen kokouksessa. Tällöin on tarpeen pitää toinen kokous asian selvittämiseksi. Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, jos 10 prosenttia yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä vaatii sen pitämistä valitsemansa asian käsittelemiseksi. Tilinpäätöksen laiminlyönti on kuitenkin vakava rike yhdistyksen hallitukselta, ja mahdollista on, että menettely täyttää kirjanpitorikoksen tunnusmerkistön.

Kysyjän tilanteessa yritys on laiminlyönyt lain ja yhdistyksen sääntöjensä mukaisen kirjanpitovelvollisuuden. Yhdistyksen jäsenellä on rikkomuksen syystä riippuen käytettävänään erilaisia oikeussuojakeinoja. Jos pelkkä huomautus asiasta yhdistyksen hallitukselle ei tehoa, kysyjän on syytä ottaa yhteyttä aluehallintovirastoon tai tehdä rikosilmoitus yhdistyksen hallituksen toiminnasta.