Isäni oli testamentannut koko omaisuutensa kolmelle taholle eri suuruisina määrinä. Testamentinsaajat ovat päässeet keskenään yksimielisyyteen omista osuuksistaan. Minulla pitäisi kuitenkin olla rintaperillisenä oikeus lakiosaani. Kuinka ja keneltä voisin vaatia lakiosaani?

 

Rintaperillisellä eli perittävän jälkeläisellä on aina oikeus vähintään niin sanottuun lakiosaan. Tämä oikeus on rintaperillisellä myös silloin, kun perittävä oli testamentannut koko omaisuutensa muulle taholle. Lakiosa on puolet perilliselle muutoin lain mukaan tulevasta perintöosasta. Oikeus lakiosaan on mahdollista kumota ainoastaan tekemällä perillinen perinnöttömäksi, mikä vaatii laissa yksilöidyt tiukat perusteet. Lähinnä kyseeseen voi tulla perittävää loukkaava tahallinen rikos.

Rintaperillinen voi vaatia lakiosaansa testamentinsaajalta lakiosailmoituksella kuuden kuukauden kuluessa testamentin tiedoksiannosta lukien. Lakiosailmoitus tulee tehdä todisteellisesti. Oikeus lakiosaan on testamenttia vahvempi, ja testamentinsaaja on velvollinen suorittamaan arvomääräisen lakiosan sitä vaativalle lakiosaperilliselle. Testamentin saajalla on oikeus maksaa lakiosaa vastaava määrä rahassa riippumatta siitä, millaista omaisuutta jäämistöön kuuluu. Tämä oikeus koskee sekä yleis- että erityistestamentin- eli legaatinsaajia silloin, kun legaatti loukkaa lakiosaa. Yleistestamentti tarkoittaa murto-osaista osuutta koko jäämistöön ja legaatti tiettyä omaisuuserää, esim. kesämökkiä.

Kaikki testamentinsaajat ovat vastuussa arvomääräisen lakiosan maksamisesta oman suhteellisen osuutensa mukaan. Palautusvastuu on yksilöllistä, ja palautusta ei voikaan vaatia kokonaisuudessa yhdeltä testamentinsaajalta. Yhden testamentin saajan haluttomuus korvata arvomääräistä lakiosaa rahassa ei siirrä vastuuta muille. Tällöin perillisellä on oikeus saada tämän testamentin saajan osuus arvomääräisestä lakiosasta suoraan jäämistöstä.

Jos testamentin saaja ei maksa rahassa lakiosasta puuttuvaa määrää, testamentti on tehoton siltä osin kuin se estää perillistä saamasta lakiosaansa. Tällaisessa tilanteessa voi syntyä ongelmia perinnönjaossa, sillä testamentinsaaja ei voi määrätä, mitä omaisuutta lakiosaperillinen saa jäämistöstä. Perillisellä on oikeus hakea pesänjakajaa selvittämään tästä mahdollisesti aiheutuva riita.

Testamentin saajat voivat vedota kaikkiin perintökaaren laskennallisiin lisäyksiin arvomääräistä lakiosaa laskettaessa. Perillisen saama ennakkoperintö voikin pienentää testamentin saajien vastuuta, sillä perillinen on voinut saada osan tai kaiken lakiosastaan jo ennakkoperintönä.