Myimme vaimo­ni kanssa itse ra­ken­ta­mamme omakoti­ta­lon jos­sa asuimme yli kak­si vuotta. Olemme myös kahdes­ti ai­kai­semmin me­ne­tel­leet vas­taa­valla ta­val­la. Nyt ve­rot­taja kat­soi, että ky­seessä on ve­ronalai­nen elinkeinotoimin­ta.

Oman asunnon luo­vu­tus­voit­to on sää­det­ty ve­ro­va­paaksi si­ten, että ve­ro­va­pauden edelly­tyk­senä on vain omistusai­kaa ja asumisaikaa kos­ke­van kahden vuoden ai­ka­ra­jan täytty­mi­nen.

Oi­keuskäy­tän­nös­sä on kui­ten­kin päädyt­ty kat­so­maan, että tie­tyis­sä luo­vu­tus­ti­lan­teis­sa ky­sy­mys on ollut luonteel­taan ammatti­mai­ses­ta toi­minnas­ta, jo­hon ve­ro­va­paussäännös ei ole so­vel­tu­nut. Käy­tän­tö on kos­ke­nut muun mu­assa maa­alu­eita omista­vien henki­löi­den kaa­voi­tet­tujen tonttien myyntiä, jota on pi­det­ty ammatti­mai­sena kiin­teis­tönmyynti­nä, sekä ra­kennusalal­la toi­mi­vien henki­löi­den omistamien huoneisto­jen ja kiin­teis­tö­jen luo­vu­tuk­sia.

Vas­taa­vasti oi­keuskäy­tän­nös­sä on myös kat­sot­tu, että tois­tu­vasti omakoti­talo­ja ra­ken­ta­neen ja niitä ve­ro­va­paussäännöksen mu­kai­sen asumisajan jäl­keen myyneen henki­lön luo­vu­tuk­set on kat­sot­tu elinkeinotoiminnak­si ja si­ten ve­ronalaiseksi. Tä­mä ky­sy­mys on ollut rat­kais­ta­va­na kor­keimmassa hal­lin­to­oi­keudes­sa useita ker­toja. Näissä ta­pauksis­sa ve­ro­vel­vol­lis­ten, jot­ka ammatti­ni­mikkeen pe­rus­teel­la ovat ol­leet ra­kennusalan ammattilai­sia, kolmas omana asunto­na käy­te­tyn itse ra­kenne­tun omakoti­ta­lon luo­vu­tus on kat­sot­tu ve­ronalaiseksi tu­lok­si, kun taas vielä toi­sen asunnon luo­vu­tus on ollut ve­ro­va­paa.

Oman asunnon luo­vu­tus­voi­ton ve­ro­va­pauden edelly­tyk­senä ei ole enää ai­kai­sempaan ta­paan asumi­nen luo­vu­tet­ta­vas­sa asunnossa vä­lit­tö­mästi en­nen luo­vu­tus­ta eikä uu­den oman asunnon hankkimi­nen tie­tys­sä määrä­ajassa. Kun näistä edelly­tyk­sistä on luo­vut­tu, ve­ro­vel­vol­lisel­la voi ny­kyi­sin olla omistukses­saan useita asunto­ja, jot­ka täyttä­vät oman asunnon luo­vu­tus­voi­ton ve­ro­va­pauden edelly­tyk­set. Nii­den luo­vu­tus­voit­toa saatta­vat kas­vat­taa myös asuntoon teh­tä­vät pa­ran­nuk­set, jot­ka voi­vat ta­pah­tua omista­jan omana työ­nä eri vai­heissa en­nen luo­vu­tus­ta ja joil­la ei ole vält­tä­mättä yh­teyttä omaan asumi­seen.

Asi­an ar­vioinnissa on ky­sy­mys sii­tä, mi­kä merkitys an­ne­taan nä­kö­kohdal­le, ettei luo­vu­tus­voi­ton ve­ro­va­pauden tuli­si ulottua tu­lon­hankkimis­tar­koi­tuk­ses­sa ta­pah­tu­vaan toi­min­taan, ver­rat­tuna sii­hen, että oman asunnon luo­vu­tuk­set on ni­menomaises­ti ku­va­tulla ta­valla sää­det­ty ve­ro­va­paiksi vain omistusai­kaa ja asumis­ta kos­ke­vin ra­joi­tuk­sin. Oman asunnon luo­vu­tuk­sen ve­rot­ta­mis­ta ei voi­da pe­rus­tella pel­käs­tään sillä nä­kö­kohdal­la, että toi­menpi­teil­lä on ta­voi­tel­tu oman työn ar­von tai si­joi­tuk­sen ar­vonnousun syn­nyt­tä­mää tu­loa, vaan ar­vioinnin tu­lee pe­rus­tua sii­hen, että ky­sy­mys on ni­me­nomaan tu­los­ta, jota voi­daan pi­tää elinkei­notulon luontei­se­na.

Oi­keuskäy­tän­tö, jos­sa toi­min­taa on pi­det­ty elinkei­notulon luontei­se­na, on kos­ke­nut ti­lan­tei­ta, jois­sa ve­ro­vel­vol­li­nen on ollut ra­kennusalan ammatti­lai­nen. Oman asunnon ve­ro­va­pauden on kat­sot­tu ole­van on­gelmal­li­nen var­sin­kin, jos ra­ken­ta­mi­nen on kor­vannut muuta an­sio­työ­tä. Ny­kyi­sin on ver­ra­ten ta­val­lis­ta, että muutkin kuin ra­kennusalan ammattilai­set to­teutta­vat asunto­ra­kennushankkeen käyttä­mäl­lä asi­an­tun­te­vaa ja osaavaa apua ra­ken­ta­mis­ta­po­jen ja ra­kennusalan markki­noi­den mo­ni­muotois­tu­mi­sen myötä. Näin ol­len sii­tä, että omakoti­talo on to­teu­tet­tu omana ra­kennushankkeena, ei vält­tä­mättä seu­raa, että mahdol­li­seen myöhempään luo­vu­tus­voit­toon si­säl­tyisi merkit­tä­västi oman työn ar­voa ai­na­kaan, jos ra­kennut­taja ei ole alan ammatti­lai­nen ja on työssä muualla.