Työ­so­pi­mukses­sani on eh­to, jon­ka mu­kaan en saa työ­suh­teen jäl­keenkään mennä työnan­ta­jani kil­pai­lijal­le töi­hin tai al­kaa kil­pai­le­vak­si yrit­tä­jäk­si. On­ko täl­lai­nen työ­so­pi­muksen ehto pä­te­vä?

Työnan­ta­jan toi­min­taan tai työ­suh­tee­seen liit­ty­väs­tä eri­tyi­sen pai­na­vas­ta syystä voi­daan työ­suh­teen al­ka­essa tai sen ai­ka­na teh­tä­vällä so­pi­muksella (kil­pai­lu­kiel­to­so­pi­mus) ra­joit­taa työnteki­jän oi­keutta teh­dä työ­so­pi­mus työ­suh­teen päätty­mi­sen jäl­keen al­ka­vas­ta työstä sel­lai­sen työnan­ta­jan kanssa, joka har­joit­taa en­siksi maini­tun työnan­ta­jan kanssa kil­pai­le­vaa toi­min­taa sa­moin kuin työnteki­jän oi­keutta har­joit­taa omaan lu­kuunsa täl­lais­ta toi­min­taa. Kil­pai­lu­kiel­to­so­pi­muksen pe­rus­teen eri­tyis­tä pai­navuut­ta ar­vioi­ta­essa on otettava muun ohella huomioon työnan­ta­jan toi­minnan laa­tu ja sel­lai­nen suo­jan tar­ve, joka joh­tuu lii­ke­ tai ammatti­sa­laisuuden säi­lyt­tä­mi­ses­tä tai työnan­ta­jan työnteki­jälle jär­jes­tä­mästä eri­tyis­kou­lu­tuk­ses­ta, sa­moin kuin työnteki­jän asema ja teh­tä­vät.

Kil­pai­lu­kiel­to­so­pi­muksella saa­daan ra­joit­taa työnteki­jän oi­keutta teh­dä uusi työ­so­pi­mus tai har­joit­taa ammattia enintään kuuden kuukauden ajan. Jos työnteki­jän voi­daan kat­soa saa­van koh­tuul­lisen kor­vauksen hä­nel­le kil­pai­lu­kiel­to­so­pi­mukses­ta ai­heu­tu­vas­ta si­donnaisuu­des­ta, ra­joi­tusaika voi­daan so­pia enintään vuoden pi­tuiseksi. Kil­pai­lu­kiel­to­so­pi­mukseen voi­daan ot­taa määräys va­hin­gonkor­vauksen si­jas­ta tuomit­ta­vas­ta so­pi­mussa­kos­ta, joka saa enimmäis­määräl­tään vas­tata työnteki­jän työ­suh­teen päätty­mis­tä edeltä­neen kuuden kuukauden palkkaa.

Kil­pai­lu­kiel­to­so­pi­mus on mi­tä­tön siltä osin kuin se on teh­ty vas­toin edellä mainit­tuja säännök­siä. Si­nänsä pä­te­vää­kin kil­pai­lu­kiel­to­so­pi­musta voi­daan eräissä ta­pauksis­sa so­vit­te­lulla koh­tuul­lis­taa, jos so­pi­muksen noudat­ta­mi­nen olisi koh­tuu­ton­ta työnteki­jän kannal­ta.

Kil­pai­lu­kiel­to­so­pi­mus on pää­sääntöi­sesti tar­peen työnan­ta­jan etu­jen tur­vaamiseksi. Ku­ten lain esi­töis­sä to­de­taan, kil­pai­lu­kiel­to­so­pi­muksen sal­lit­ta­vuutta ar­vioi­ta­essa on kui­ten­kin otettava huomioon työnteki­jän mahdol­li­suus hankkia toi­meentu­lon­sa ammatti­tai­toaan vas­taa­valla työl­lä ja oi­keus va­paasti vali­ta työ­paikkan­sa. Säännöksel­lä on py­ritty sii­hen, ettei kil­pai­lu­kiel­to­so­pi­muksia teh­täisi teh­tä­vis­sä, joi­hin ei liity työnan­ta­jan to­del­lista kil­pai­lun­ra­joi­tus­tar­vet­ta. Ar­vio on teh­tävä ta­pauskohtai­sesti osapuolten nä­kö­koh­tia punni­ten.

Eri­tyi­sen pai­na­van syyn voi­daan pe­rus­tel­lummin ar­vi­oida ole­van olemassa sil­loin, kun kil­pai­lu­kiel­to­so­pi­muksella pyri­tään suo­jaamaan kolmannen osapuo­len (esimerkiksi yri­tyk­sen asi­ak­kaan) etu­ja ja asemaa. Eri­tyi­sen vä­hän puo­les­taan on läh­tö­koh­tai­sesti löy­det­tä­vis­sä pe­rus­telu­ja sille, että kil­pai­lu­kiel­to­so­pi­mus olisi hy­väk­syt­tä­vis­sä kei­no­na ra­joit­taa va­paa­ta kil­pai­lua. Suo­jat­ta­vien tie­to­jen luonteel­la ja työnan­ta­jan to­siasialli­sella suo­jan tar­peella on si­ten ar­vioinnissa olennai­nen merki­tys.

Lain esi­töis­sä on to­det­tu, että kil­pai­lu­kiel­to­so­pi­muksen sal­lit­ta­vuus olisi yleensä pe­rus­tel­tua, jos työnteki­jän työ­teh­tä­vät liit­ty­vät tuo­te­ke­hi­tys­, tut­ki­mus­ tai muuhun vas­taa­vaan toi­min­taan ja työnan­ta­jalla on sel­lais­ta tie­toa ja osaamis­ta, joita kil­pai­li­joil­la ei ole ylei­sesti käy­tös­sä. So­pi­musten te­ke­mi­nen olisi sal­lit­ta­vampaa sel­lai­sissa työ­teh­tä­vis­sä, jois­sa tie­don no­pea uu­dis­tu­mi­nen ja tek­nii­kan ke­hit­ty­mi­nen ovat tuo­tan­to­toi­minnan olennai­sia teki­jöi­tä. Pe­rus­te kil­pai­lu­kiel­to­so­pi­mukselle voisi olla esimerkiksi sil­loin, kun työnan­ta­jalla on tar­ve es­tää yri­tyk­ses­sä ke­hi­tet­ty­jen tek­nis­ten rat­kai­su­jen tai asi­ak­kai­den kanssa teh­ty­jen so­pi­musten si­säl­lön tu­le­mi­nen kil­pai­li­joi­den tie­toon.