Olen asunut vuokralla eräässä yksiössä muutaman vuoden ajan. Vuokranantajani mukaan hänellä on oikeus pidättää osa vuokravakuudestani mm. seinissä olevien taulujen kiinnittämisestä aiheutuneiden reikien vuoksi. Onko hän oikeassa?

Vuokralaisen velvollisuutena on vuokra-asunnon huolellinen hoitaminen. Vuokranantaja ei kuitenkaan voi edellyttää, että asunto olisi täsmälleen samassa kunnossa vuokrasuhteen lopussa kuin mitä se oli vuokrasuhteen alkaessa. Hänen onkin hyväksyttävä vuokra-asunnossa ajan myötä tapahtuva kuluminen, kuten asunnon pintojen ikääntyminen.

Jollei muuta ole sovittu, ei vuokralainen vastaa asunnon normaalista kulumisesta vaan ainoastaan niistä vahingoista, jotka hän tai hänen luvallaan asunnossa oleskellut henkilö on tahallisesti, laiminlyönnillään tai huolimattomuudellaan asunnossa aiheuttanut. Tällöin vuokranantajalla on oikeus pidättää vuokravakuudesta osuus, joka vastaa vuokrasuhteen päättyessä ilmennyttä tavanomaista suurempaa korjaustarvetta.

Vuokralaisen vastuuta tarkasteltaessa huomioidaan se, olisiko vuokralainen voinut välttää vaurion syntymisen huolellisella toiminnalla. Asunnon kulumisen tavanomaisuutta arvioitaessa kiinnitetään huomiota muun muassa vuokrasuhteen kestoon, asunnon ikään ja siihen mahdollisesti tehtyihin remontteihin, asukkaiden lukumäärään sekä asunnossa käytettyihin materiaaleihin. Lisäksi tarkasteltavaksi tulee se, onko jälki syntynyt hitaasti pitkän ajan kuluessa vai äkillisesti.

Tavanomaisena kulumisena voidaan yleensä pitää sellaisia vaurioita, jotka ovat syntyneet vähitellen. Esimerkiksi poikkeuksellisen pehmeään lattiamateriaaliin syntyneet jäljet luetaan tavanomaiseksi kulumiseksi. Kuitenkin, jos esimerkiksi lattian oikea hoito on laiminlyöty, ei siitä syntyneitä vaurioita voida pitää tavanomaisina, vaikka ne olisivat syntyneet pitkänkin ajan kuluessa.

Asunnon tavanomaisen kulumisen piiriin sisältyy myös kohtuullinen määrä seiniin ja kattoon esimerkiksi peilien ja taulujen kiinnittämisestä aiheutuneita vähäisiä jälkiä. Vuokralainen ei siis ole velvollinen peittämään, paikkaamaan tai korvaamaan kiinnittämisestä aiheutuneita reikiä tai muita jälkiä. Vuokralaisen on kiinnityksiä tehdessään kuitenkin huomioitava erilaiset seinämateriaalit, jotta kiinnityksistä tulee turvallisia ja siistejä.

Yleisesti ottaen vuokrasuhteet sujuvat ongelmitta ja useimmissa vuokrasuhteissa asunto kuluu ainoastaan tavanomaisesti. Jos erimielisyyksiä sattuu ilmenemään, pääsevät osapuolet yleensä kuitenkin yhteisymmärrykseen siitä, miten tilanteessa menetellään. Tarvittaessa asia voidaan kuitenkin saattaa kuluttajariitalautakunnan tai käräjäoikeuden ratkaistavaksi.