Os­tin vuonna 2011 en­siasun­toni 70­-lu­vun alussa ra­kenne­tus­ta ta­los­ta. Asunto­näy­tös­sä ky­selin kiin­teis­tön­vä­littä­jältä mahdol­li­ses­ta put­ki­re­montin tar­peesta lähi­tu­le­vai­suudes­sa. Hän sa­noi, ettei sel­lai­ses­ta ole teh­ty yh­tiös­sä pää­tös­tä ja viit­tasi isännöitsi­jän­to­dis­tuk­seen, jos­sa oli mainin­ta asunnossa teh­dys­tä kun­to­tar­kas­tuk­ses­ta pari vuotta aiemmin. Tar­kas­tuk­sen si­säl­lös­tä tai ha­vainnoista ei ollut mi­tään sel­vi­tys­tä. Nyt yh­tiö­ko­kous päätti teettää put­ki­re­montin. Voinko vaa­tia tällä pe­rus­teel­la kor­vausta kiin­teis­tön­vä­littä­jäl­tä?

Lain mu­kaan kiin­teis­tön­vä­littä­jän on suo­ri­tet­tava väli­tys­teh­tävä ammatti­tai­toi­ses­ti, huo­lelli­sesti ja hy­vää väli­tys­ta­paa noudat­taen sekä ot­taen huomioon sekä myyjän että os­ta­jan edut.

Vä­littä­jän on väli­tys­kohdet­ta tar­jo­tes­saan an­net­tava os­tajaeh­dokkaille kaikki ne tie­dot, joi­den vä­littä­jä tie­tää tai hä­nen pi­täisi tie­tää vai­kut­ta­van kaupas­ta päättä­mi­seen. Jos vä­littä­jällä on ai­het­ta epäillä, että sen saamat tie­dot ovat vir­heellisiä tai puutteel­lisia, on hä­nen varmis­tut­tava tie­don oi­keelli­suudes­ta ja oi­kais­tava mahdol­li­nen vir­heelli­nen tai puutteel­li­nen tie­to. Jos tie­don oi­keelli­suuden varmis­ta­mi­nen ei ole mahdol­lista il­man koh­tuu­ton­ta vai­vaa, vä­littä­jän on il­moi­tet­tava os­tajaeh­dokkaalle, ettei tie­toa ole voi­tu tar­kis­taa.

On sel­vää, että put­ki­re­montista voi ai­heu­tua asunnon omista­jalle suu­ria kus­tan­nuk­sia ja että täl­lai­nen työ voi suo­rit­ta­misaika­naan vä­hen­tää olennai­ses­tikin asumis­viih­ty­vyyttä. Pel­käs­tään jo riski put­ki­re­montin to­teu­tu­mi­ses­ta lähi­vuo­sina on seikka, jon­ka vä­littä­jän täy­tyy ymmärtää vai­kut­ta­van os­to­tar­joukseen.

Yleensä kun­to­tar­kas­tuk­ses­ta sel­viää asunto­jen kunnon ja kor­jaustar­pei­den sekä kor­jausten to­teu­tu­mi­sen to­dennä­köi­syy­den ar­vi­oi­mi­sen kannal­ta tär­kei­tä tie­toja. Oi­keuskäy­tän­nös­sä on­kin kat­sot­tu, että on pe­rus­tel­tua edellyt­tää kiin­teis­tön­vä­littä­jän ot­ta­van sel­koa kun­to­tar­kas­tuk­ses­sa ha­vai­tuis­ta sei­koista ja il­moitta­van niis­tä os­tajaeh­dokkaille. Näin tu­lee vä­littä­jän toi­mia sil­loinkin, kun kun­to­tar­kas­tus ei ole vielä joh­ta­nut pää­tök­siin tai muihin toi­menpi­tei­siin yh­tiös­sä.

Jos vä­littä­jän ei jos­tain syystä olisi mahdol­lista saa­da kun­to­tar­kas­tuk­sen ra­porttia näh­tä­väk­seen, tuli­si hä­nen il­moittaa os­ta­jalle siitä ja ke­hot­taa tätä hankkimaan it­se tar­peelliseksi kat­so­mansa sel­vi­tyk­set koh­teen kunnos­ta. Os­ta­jalla on si­ten oi­keus luottaa sii­hen, että kiin­teis­tön­vä­littä­jä oma­-aloittei­sesti an­taa kaikki oleelli­set tie­dot asunnosta ja sen kunnos­ta. Kui­ten­kin mil­loin vä­littä­jä on teh­nyt tie­to­jen puutteel­li­suudes­ta va­rauman, tu­lee myös os­ta­jan it­sen­sä ot­taa sel­koa epävarmoiksi jää­neistä asi­oista. Kos­ka kiin­teis­tön­vä­littä­jä on alan ammatti­lai­nen, ar­vi­oi­daan hä­nen se­lonotto-­ ja tie­do­nan­to­vel­vol­li­suuttaan an­ka­rammin kuin yksi­tyishenki­lön.

Os­ta­jalla on lain mu­kaan oi­keus saa­da va­hin­gonkor­vausta kiin­teis­tön­vä­littä­jän vir­heellisen me­net­te­lyn ai­heutta­masta va­hin­gos­ta. Va­hin­gonkor­vauksen määrää ar­vioi­ta­essa tuomioistuimessa otettai­siin varmasti huomioon myös se, että os­ta­jan on tul­lut ra­kennuk­sen ikä huomioon ot­taen olettaa, että en­nemmin tai myöhemmin put­ki­re­montti tu­lee ajankoh­taiseksi.