Erosimme mieheni kanssa viime vuonna, ja yhteinen lapsemme jäi asumaan luokseni. Lapsen isälle vahvistettiin maksettavaksi tietty määrä elatusapua, jota hän aluksi maksoikin niin kuin oli sovittu. Nyt jo kaksi kuukautta peräkkäin hän on jättänyt elatusavut kokonaan maksamatta, mikä vaikeuttaa talouttani huomattavasti. Syyksi maksuvaikeuksiin hän sanoi sen, että jäi työttömäksi. Eikö silti työttömyydestä huolimatta hänen pitäisi elättää omaa lastaan? Mikä avuksi?

Lapsella on lain mukaan oikeus riittävään elatukseen molemmilta vanhemmiltaan heidän kykyjensä mukaisessa suhteessa. Jos toinen vanhemmista ei huolehdi lapsesta tai jos lapsi asuu pysyvästi vain toisen vanhemman luona, voidaan lapselle vahvistaa maksettavaksi elatusapua. Elatusavun määrästä ja suorittamistavasta voidaan sopia vanhempien kesken tai niistä voidaan määrätä tuomiolla. Sopiminen vanhempien kesken on huomattavasti parempi vaihtoehto lapsen kannalta.

Elatusapua on maksettava kuukausittain, ellei toisin sovita. Elatusapu on mahdollista maksaa myös esimerkiksi kertasuorituksena. Vanhempien elatusvelvollisuus loppuu, kun lapsi täyttää 18 vuotta. Sen jälkeenkin vanhemmat voidaan velvoittaa kustantamaan esimerkiksi lapsen koulukustannuksia, jos se katsotaan kohtuulliseksi.

Vahvistettu elatusapu on ulosottokelpoinen velka. Tämä tarkoittaa sitä, että jos elatusapua maksava vanhempi laiminlyö maksamisen, toinen vanhempi voi viedä elatusapupäätöksen ulosottoon ja periä elatusavun sitä kautta. Yhteyttä voi ottaa myös sosiaalitoimeen, joka voi patistella maksuvelvollista suorittamaan maksunsa. Ulosotossa elatusapuvelka on käsittelyjärjestyksessä etusijalla muihin velkoihin nähden. Onhan kyseessä kuitenkin lapsen elatus, jota yhteiskunnassamme pidetään tärkeänä.

Mikäli jompikumpi vanhemmista ei täytä hänen elatusvelvollisuuttaan, lapsen elatus turvataan viimekädessä yhteiskunnan maksamalla yleisellä elatustuella, jonka täysi määrä on 155,17 euroa kuukaudessa. Elatusvelvollinen ei voi laiminlyödä elatusavun maksamista luottamalla siihen, että lapsi saa elatuksensa pelkän tuen kautta, sillä julkisista varoista maksettava elatustuki peritään myöhemmin maksuvelvollisuutensa laiminlyöneeltä vanhemmalta takaisin. Elatustuen takaisinmaksusta voi kuitenkin vapautua, jos maksuvaikeudet ovat johtuneet sairauden tai työttömyyden kaltaisista olosuhteista. Elatustukea haetaan Kelasta ja sitä voidaan maksaa takautuvasti kolmelta kuukaudelta.

Lukijan kannattaisi hakea elatusavun täytäntöönpanoa ulosottoteitse. Lisäksi hänen olisi syytä hakea Kelalta elatustukea siltä varalta, että ulosotto osoittautuu tuloksettomaksi.