Sosiaaliviranomaiset uhkaavat ottaa lapseni huostaan. Heidän mukaan emme ole mieheni kanssa kykeneviä kasvattamaan omaa lastamme. Emme ole lukuisista kyselyistämme huolimatta onnistuneet saamaan mitään selkeää ja konkreettista vastausta millä perusteella viranomaiset katsovat lapsen olevan vaarassa hoidossamme. Millä perusteella lain mukaan huostaanottoon voidaan ylipäätään ryhtyä?

Lapsen huostaanotolla puututaan paitsi lapsen myös vanhempien perusoikeuksiin. Lapselle pyritään huostaanotolla takaamaan hänen oikeutensa riittävään suojeluun, hoitoon ja huolenpitoon samalla perhe-elämän suojaan liiaksi puuttumatta.

Huostaanoton perusteet on jaettu kahteen perusteeseen: lapsen kasvuoloissa oleviin puutteisiin ja lapsen omaan käyttäytymiseen. Lapsi on otettava huostaan, mikäli lapsen huolenpidossa on puutteita, jotka uhkaavat vakavasti vaarantaa lapsen terveyttä tai kehitystä. Esimerkiksi vanhempien jatkuva huumeiden käyttö tai lapsen pahoinpitely voisi olla tällainen peruste.

Huostaanottoon on perusteet myös silloin, kun lapsi itse vaarantaa vakavasti terveyttään tai kehitystään esimerkiksi käyttämällä päihteitä tai tekemällä toistuvia rikoksia. Lapsi voidaan myös kiireellisesti sijoittaa väliaikaisesti, jos kyse on lasta uhkaavasta akuutista tilanteesta. Kiireellinen sijoitus ei ole sama kuin huostaanotto.

Huostaanoton tulee aina olla lapsen edun mukaista. Lapsen etu varmistetaan siten, että viranomaisen on huostaanottohakemusta tehdessään hallinto-oikeudelle aina kuvattava, miten huostaanotto tarjoaisi paremman vaihtoehdon kotiin jäämiseen verrattuna. Huostaanottopäätöstä tehtäessä punnitaan esimerkiksi sitä, voidaanko huostaanotolla huolehtia paremmin lapsen hoidosta, järjestää valvontaa, tarjota lapselle turvallinen kasvuympäristö ja enemmän ymmärrystä ja hellyyttä ottamalla hänet huostaan. Huostaanoton tulee siis olla lapsen edun kannalta kaikin puolin parempi vaihtoehto kuin kotiin jääminen.

Huostaanotto on luonteeltaan väliaikainen ratkaisu. Tämä tarkoittaa, että viranomaisten on huostaanoton kaikissa vaiheissa työskenneltävä aktiivisesti perheen kanssa lapsen kotiuttamiseksi ja huostaanoton lopettamiseksi. Lastensuojelulain lähtökohta onkin vanhemmuuden tukeminen. Viranomaisilla on velvollisuus tarjota vanhemmille kuntouttavia tukitoimia, jotka edesauttavat perheen jälleenyhdistämistä.

Lapsen huostaanotto on viimesijainen keino turvata lapsen terveys ja kehitys. Huostaanotto on mahdollinen vain silloin, kun avohuollon tukitoimia ei ole enää mahdollisia järjestää tai ne ovat osoittautuneet riittämättömiksi. Avohuollolla tarkoitetaan tiettyjä lastensuojelulain mukaisia, perhe-elämän suojaan vähäisemmin puuttuvia toimenpiteitä.