Olin yhdessä kaverini kanssa antanut takauksen erään henkilön vuokranmaksusta ja muista vuokraehtojen täyttämisestä. Tämä henkilö on kuitenkin jättänyt vuokran maksamatta viimeiseltä kolmelta kuukaudelta rahavaikeuksien takia. Nyt vuokranantaja vaatii yksin minulta koko rästiin jääneen vuokran maksamista vaikka myös toinen henkilö on ollut mukana takaamassa. Olenko velvollinen maksamaan velkojalle koko velan määrän?

Takaus tarkoittaa sitoumusta, jolla henkilö ottaa vastuulleen toisen henkilön velan. Sen tarkoituksena on yleensä olla päävelan vakuutena. Yleisin takauksen muoto on omavelkainen takaus, mikä tarkoittaa sitä, että takaaja vastaa toisen henkilön velasta niin kuin omastaan. Toinen takauksen muoto on toissijainen takaus. Tällöin takaaja on vastuussa päävelasta vain, jos suoritusta ei saada päävelalliselta. Ennen kuin velkoja voi vaatia suoritusta takaajalta, tulee päävelallisen maksukyvyttömyys ensin todeta esimerkiksi ulosmittausyrityksin. Takaus katsotaan aina toissijaiseksi, ellei muusta ole sovittu.

Jos samasta velasta on annettu useita takauksia, kukin takaaja vastaa koko velan määrästä, ellei muuta ole sovittu. Tulee huomata, että sopimus vastuun jaosta takaajien kesken tai takaajien ja päävelallisen kesken ei sido velkojaa. Käytännössä siis velkoja saa vaatia maksua koko velasta keneltä tahansa takaajalta. Jos useasta takaajasta vain yksi joutuu maksamaan päävelan, hänelle syntyy takautumisoikeuden perusteella oikeus vaatia oman osuutensa ylittänyt määrä takaisin muilta takaajilta. Tämän lisäksi samankaltainen takautumisoikeus koskee myös takaajan ja päävelallisen välistä suhdetta. Takaajan maksettua päävelan hänelle syntyy oikeus periä maksamansa summa päävelalliselta.

Lukijan kysymyksestä ei käy ilmi, onko takaus annettu omavelkaisena vai ainoastaan toissijaisena. Ellei muuta ole sovittu, on kysyjän takausvastuu toissijaista ja edellyttää siten päävelallisen maksukyvyttömyyden toteamista. Jos päävelallisen maksukyvyttömyys on todettu esimerkiksi tuloksettomin ulosmittausyrityksin, joutuu kysyjä vaadittaessa suorittamaan koko velan velkojalle, ellei velkojan ja takaajien kesken ole muusta vastuunjaosta sovittu. Velan kokonaan maksanut takaaja saa tällöin takautumisoikeuden paitsi päävelallista myös toista yhteistakaajaa kohtaan puolesta velan määrästä.