Sain kielteisen toimeentulotukipäätöksen. Päätöksen tiedoksisaannin jälkeen minulle selvisi, että päätöksentekoon on osallistunut isäni veli. Oliko hän esteellinen käsittelemään asiaani?

Jokaisella on perustuslain nojalla oikeus asian puolueettomaan käsittelyyn eli siihen, etteivät hallinnon tavoitteisiin kuulumattomat tai hallinnolliselle päätöksenteolle muuten vieraat perusteet vaikuta viranomaisen tehtävien toteuttamiseen ja päätöksen valmisteluun. Viranomaisen tulee noudattaa asian käsittelyssä objektiivisuutta ja ottaa huomioon kaikki tapaukseen vaikuttavat olosuhteet.

Jotta oikeus puolueettomaan käsittelyyn toteutuu käytännössä, tulee virkamiehen lain mukaan pidättäytyä asian käsittelyyn osallistumisesta ja siinä läsnä olemisesta, jos hän on esteellinen. Asian käsittelyllä tarkoitetaan tässä niin ratkaisun tekemistä kuin sitä välittömästi edeltäviä toimia mukaan lukien lausuntojen pyytämistä ja selvitysten hankkimista. Esteellisyys voi tulla esille niin virkamiehen omasta aloitteesta kuin esimerkiksi asianosaisen esityksestä. Edellytyksenä on, että virkamiehen esteellisyyttä voidaan perustellusti epäillä; pelkkä todennäköisyys virkamiehen esteellisyydestä ei riitä. Esteellisyyden arviointi onkin aina tapauskohtaista ja päätöksen tekee tavallisesti virkamies itse. Kuitenkin monijäsenisen toimielimen jäsenen tai esittelijän esteellisyydestä päättää kyseinen toimielin. Jos virkamies on esteellinen käsittelemään asian, tulee hänen tilalleen määrätä viipymättä esteetön virkamies. Virkamies saa kuitenkin ratkaista sellaisen kiireellisen asian, jossa esteellisyys ei voi vaikuttaa asian ratkaisuun.

Virkamiehen katsotaan olevan esteellinen seuraavissa tilanteissa: virkamies käsittelee omaa tai läheisensä asiaa (asianosaisjäävi), virkamies toimii asianosaisen asiamiehenä, avustajana tai edustajana (avustus- tai edustusjäävi), virkamiehelle on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa asian ratkaisusta (intressijäävi), virkamies on palvelus- tai toimeksiantosuhteessa asianosaiseen (palvelussuhde- ja toimeksiantojäävi), virkamies on johtavassa tai vastuunalaisessa asemassa yhteisöön, joka on asianosainen (yhteisöjäävi), virkamiehen tehtäviin kuuluu viraston tai laitoksen ohjaus (ohjaus- ja valvontajäävi) ja luottamus virkamiehen puolueettomuuteen vaarantuu muusta erityisestä syystä (esteellisyyden yleislauseke).

Kysyjän tapauksessa näyttäisi siltä, että virkamies on ollut esteellinen osallistumaan asian käsittelyyn, koska asiakkaana on ollut tämän sisaruksen lapsi. Esteellisen virkamiehen tekemä päätös voidaan kumota tai mitätöidä.