Olin sosiaalihuollon asiakkaana, ja sosiaalityöntekijä kohteli minua mielestäni epäasiallisesti ja puhui minulle arvostelevaan sävyyn. Minulle jäi tapahtuneesta paha mieli ja haluaisin saada työntekijän vastuuseen huonosta käytöksestään. Mitä minun kannattaisi tehdä?

Perusoikeus hyvään hallintoon kuuluu jokaiselle. Hyvä hallinto pitää sisällään muun muassa asiakkaiden tasapuolisen kohtelun asiallisella, selkeällä ja ymmärrettävällä kielellä sekä viranomaisten velvollisuuden antaa tarpeen vaatiessa ilmaista neuvontaa asiakkaille.

Jokaisella, joka epäilee, ettei viranomainen tai muu julkista hallintotehtävää hoitava ole noudattanut toiminnassaan lakia, hyvän hallinnon vaatimuksia tai ei muutoin ole menetellyt asianmukaisesti, on oikeus tehdä hallintokantelu valvovalle viranomaiselle. Kantelun tekeminen on maksutonta. Sosiaalihuoltoa koskevan kantelun voi tehdä joko aluehallintovirastoon tai Valviraan.

Valvova viranomainen antaa kanteluun ratkaisun, joka sisältää kannanoton siihen, onko kantelun kohteena oleva viranomainen noudattanut toiminnassaan lakia, hyvän hallinnon vaatimuksia tai muutoin menetellyt asianmukaisesti. Mikäli viranomaisen toiminnassa ilmenee moitittavaa, voi valvova viranomainen antaa joko huomautuksen vastaisen varalle, kiinnittää huomiota lain tai hyvän hallintotavan mukaiseen menettelyyn tai saattaa kantelun kohteena olevan tietoon käsityksensä lain mukaisesta menettelystä. Kantelu ei kuitenkaan ole muutoksenhakukeino, joten sen perusteella ei voida muuttaa tai kumota viranomaisen tekemää päätöstä eikä kanteluun annetusta päätöksestä voi valittaa.

Kantelun voi tehdä joko internetistä löytyvällä lomakkeella tai vapaamuotoisesti. Kantelussa tulee mainita kantelijan yhteystiedot ja se taho, jonka toimintaan kantelija on tyytymätön. Lisäksi kantelussa tulisi yksilöidä ja kuvata lyhyesti mutta selkeästi se toimenpide, menettely tai päätös, jota kantelija pitää virheellisenä tai epäasianmukaisena. Kantelun vastaanottamisen jälkeen valvova viranomainen perehtyy kanteluun ja ryhtyy alustavan arvion perusteella aiheellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin. Jos kantelun johdosta ei kuitenkaan ole syytä ryhtyä toimenpiteisiin, ilmoitetaan siitä kantelijalle mahdollisimman pian.

Kysyjän tapauksessa olisi suositeltavaa pyrkiä ensisijaisesti selvittämään asia sosiaalihuollon palvelua antaneessa toimintayksikössä. Jos tämä ei kuitenkaan johda toivottuun lopputulokseen, voi kysyjä tehdä kantelun asiasta aluehallintovirastoon tai Valviraan.