Epäilen, että edunvalvojani ei ole hoitanut omaisuuttani tarkoituksenmukaisesti. Hän ei ole esimerkiksi ottanut mielipiteitäni huomioon laisinkaan, ja lisäksi minulle on epäselvää, minne tililläni olleet varat on käytetty. Onko minun mahdollista nostaa kanne edunvalvojaani vastaan?

Edunvalvojan tehtäviin kuuluu päämiehen omaisuuden hoitaminen niin, että omaisuus ja sen tuotto on mahdollista käyttää päämiehen hyödyksi ja tyydyttämään tämän henkilökohtaisia tarpeitaan.

Edunvalvojan tulee valvoa ja hoitaa päämiehensä omaisuutta päämiehen itsemääräämisoikeutta kunnioittaen. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jos päämies on kykeneväinen itse toimimaan, on edunvalvojan autettava ja tuettava päämiehen toimintaa eikä ruvettava toimimaan oman mielensä mukaan. Ennen kuin edunvalvoja tekee päätöksen päämiehelle tärkeästä asiasta, tulee hänen tiedustella tämän mielipidettä asiasta mahdollisuuksien mukaan.

Edunvalvojan on pidettävä kirjaa päämiehensä varoista, veloista ja tilikauden tapahtumista. Aloittaessaan edunvalvojan tehtävän tulee hänen antaa maistraatille luettelo päämiehen varoista ja veloista. Lisäksi edunvalvojan tulee tehdä yleensä vuosittain tili ja annettava se maistraatille sekä annettava pyynnöstä maistraatille kaikki edunvalvojan tehtävään liittyvät tiedot, kuitit ja asiakirjat.

Edunvalvoja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän on tahallisesti tai huolimattomuudestaan aiheuttanut päämiehelle tämän asioita hoitaessaan. Korvausvelvollisuus käsittää niin varallisuusvahingon kuin henkilö- ja esinevahingon. Korvausta vaativan päämiehen tulee kyetä näyttämään, että hänelle on syntynyt vahinkoa, joka on syy-yhteydessä edunvalvojan tuottamukselliseen menettelyyn. Edunvalvojan toimintaa arvioidaan objektiivisesti sen perusteella, miten huolellinen edunvalvoja olisi menetellyt kyseisessä tilanteessa.

Jos edunvalvojaa vastaan on tarpeellista ajaa kannetta edunvalvojan toimen aikana, voidaan henkilölle määrätä toinen edunvalvoja tätä varten. Hakemus edunvalvojan määräämiseksi tulee toimittaa sille käräjäoikeudelle, jolle edunvalvojan määrääminen kuuluu. Tuomioistuin voi myös vapauttaa edunvalvojan tehtävästään, jos käy ilmi, että tämä on sopimaton tai kykenemätön tehtäväänsä. Tällöin edunvalvoja poistetaan tehtävästään ja hänen tilalleen määrätään uusi edunvalvoja. Päämies ei kuitenkaan voi yksin ajaa kannetta edunvalvojaansa vastaan, jos hän on vielä edunvalvonnan tarpeessa. Yleensä tarvitaan siten esimerkiksi päämiehen sukulaisten puuttumista havaittuihin epäkohtiin edunvalvojan toiminnassa.