Ostin kameran vuosi sitten ja tarkastaessani tuotteen totesin sen toimivan hyvin. Kokeilin takuuajan päätyttyä kameran videotoimintoa, joka ei toiminut. Onko minun mahdollista saada esimerkiksi korvaus viallisesta tuotteesta, vaikka takuuaika on ehtinyt jo päättyä?

Takuuajan päättyminen ei tarkoita, että samalla myös vastuu tavaran virheestä päättyisi. Täten myyjä kantaa vastuun tavarassa ostohetkellä olleesta valmistusviasta, vaikka vika ilmenisi tuotteessa vasta, kun takuuaika on jo päättynyt.

Laista ei löydy aikarajaa virhevastuun kestolle, mutta sellainen voidaan määrittää tavaran oletettavissa olevan kestoiän perusteella. Kuitenkin, mitä pidempi aika tuotteen myyntihetkestä on kulunut, sitä vaikeampi ostajan on osoittaa tavarassa olevan myyjän vastuun piiriin kuuluva virhe.

Se, ilmeneekö virhe takuuajalla vai sen jälkeen, vaikuttaa myyjän ja ostajan väliseen todistustaakkaan. Takuuajan aikana todistustaakka on myyjällä. Tämä tarkoittaa, että myyjän on näytettävä vastuusta vapautuakseen, että tavaran huonontuminen on todennäköisesti seurannut ostajan puolella olevasta syystä, kuten tavaran vääränlaisesta käsittelystä.

Takuuajan jälkeen todistustaakka siirtyy ostajan puolelle. Tällöin ostajan tulee osoittaa, että tavara on virheellinen. Myyjä on vastuussa sellaisesta virheestä, joka on ollut tavarassa jo luovutushetkellä, vaikka virhe ilmenisikin vasta myöhemmin.  Tavaran virheellisyyden selvittämisestä on vastuussa ensisijaisesti myyjä. Ostaja ja myyjä voivat lisäksi sopia, että jos tavara todetaankin myyjän tekemässä vian etsinnässä virheettömäksi, ostajalta voidaan periä kohtuullinen maksu etsintätöistä.

Ostajan velvollisuuksiin kuuluu ilmoittaa myyjälle tavarassa olevasta virheestä kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän on havainnut virheen tai hänen olisi se pitänyt havaita. Yleensä hänen on lisäksi kyettävä näyttämään toimineensa itse asianmukaisesti.

Virhettä arvioitaessa lähtökohdaksi otetaan osapuolten välillä tehty sopimus. Yleisesti ottaen tuotteen tulee vastata laadultaan, lajiltaan, määrältään ja muilta ominaisuuksiltaan sekä pakkaukseltaan sitä, mitä on sovittu. Täten tuotteessa on virhe esimerkiksi silloin, jos tavara ei sovellu sen tavanomaiseen käyttötarkoitukseen tai se ei ole myyjän antaman mallin mukainen.

Ostaja voi ensisijaisesti vaatia joko tavaran korjausta tai sen vaihtamista virheettömään. Lisäksi, jos ostaja on omalla kustannuksellaan esimerkiksi tuonut virheellisen tavaran myyjälle, myyjän vastuulle jää korvata ostajalle aiheutuneet kulut.  Jos edellä mainitut oikaisukeinot eivät onnistu, ostaja voi vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta tai purkaa kaupan, jos virhe ei ole vähäinen. Virhe katsotaan vähäiseksi silloin, kun se voidaan helposti ja nopeasti korjata.