Yritykseni on käynyt pitkäaikaisia neuvotteluja erään toisen yrityksen kanssa. Yritykseni osalta alkaa kuitenkin näyttää siltä, ettei sopimusta välillämme kannata solmia. Onko mahdollista, että yritykseni voisi joutua vastuuseen neuvottelukumppanille sopimusneuvottelujen katkaisemisesta, kun neuvottelukumppani on jo ryhtynyt investointeihin tulevaa yhteistyötämme ajatellen?

Sopimusneuvotteluilla tarkoitetaan yleensä kaikkia valmistelutoimia, joiden avulla sopimusneuvottelujen osapuolet yrittävät selvittää, onko heillä mahdollisuuksia sopimussuhteen syntymiseen. Tämän vuoksi on mahdollista, että sopimusneuvottelut päätyvät tuloksettomina. Näin ollen neuvotteluihin liittyvä tarkoitus edellyttää, ettei pelkkä neuvottelujen käyminen ilman sitoutumista johda ainakaan kovin helposti oikeudelliseen vastuuseen. Pääsääntönä tavataankin pitää sitä, että sopimusneuvottelut eivät sido.

Edellä mainitusta ei voida kuitenkaan tehdä sellaista johtopäätöstä, että neuvotteluista ei koskaan seuraisi edes rajoitettua vastuuta. Vaikka sopimusneuvottelut olisivat jatkuneet pitkään ja osapuolille olisi syntynyt sen perusteella luottamus sopimuksen syntymiseen, sopimuksen syntymättä jääminen ei välttämättä pidä sisällään moitittavaa menettelyä. Joissakin tapauksissa näin voi kuitenkin olla, jos neuvottelukumppani on antanut liian optimistisen kuvan todennäköisyydestä päästä sopimukseen. Esimerkiksi oikeuskäytännössä on katsottu, että sopimusneuvotteluja ei saa käydä niin, että toinen osapuoli tulee harhaanjohdetuksi tai kärsii muuta vahinkoa. Jos neuvottelukumppanin luottamus tai sopimusneuvotteluista syntyneet perustellut odotukset tulevat loukatuiksi, on hän oikeutettu saamaan korvauksen hänelle aiheutuneesta vahingosta. Korvauksen suuruutta arvioitaessa otetaan huomioon muun muassa se, kuinka pitkälle sopimuksenteossa on edistytty.

Jos neuvottelukumppani ei ole antanut toiselle osapuolelle liian optimistista kuvaa neuvottelutilanteesta tai muuten menetellyt harhaanjohtavasti, voi sopimusneuvottelut yleensä rauhassa katkaista. Vastuuriskin välttämiseksi sopimusneuvottelujen keskeyttämisestä olisi yrityksen suositeltavaa tarjota asiallinen peruste sopimuksen päättämiselle. Tällainen voisi olla esimerkiksi se, että tarjottu sopimus ei ollut niin kannattava kuin neuvotteluosapuoli oli toivonut. Tämän kaltaista perustetta sopimusneuvottelujen katkaisemiselle on vaikea kumota ilman, että neuvottelukumppani puuttuisi toisen osapuolen sopimusvapauteen ja oikeuteen päättää omasta sitoutumisestaan. Toki on myös mahdollista sopia esisopimuksella käytävistä sopimusneuvotteluista ja niihin liittyvästä sitoutumisesta ja vastuista.