Olemme asuneet seitsemän vuotta avoliitossa, joka päätyi alkukuusta eroon. Haluaisin vaatia omaisuuden erottelua. Miten erottelu käytännössä onnistuu? Lisäksi olen sijoittanut varojani entisen avopuolisoni omaisuuden hyväksi. Onko minun mahdollista saada siitä mitään hyvitystä?

Avopuolisoiden on mahdollista tehdä omaisuuden erottelu vaihtoehtoisesti joko keskenään tai, jos avopuolisot ovat asuneet vähintään viisi vuotta yhteistaloudessa tai jos heillä on ollut yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi, voivat he teettää omaisuuden erottelun pesänjakajalla.

Omaisuuden erottelussa tehdään täydellinen omaisuuden ja velkojen erottelu. Jos käy niin, että erottelussa tulee vastaan omaisuutta, josta ei tiedetä, kumman omaisuuteen se kuuluu, katsotaan omaisuuden kuuluvan avopuolisoille yhteisesti. Yhteisomistus voidaan kuitenkin purkaa siinä tapauksessa, että avopuolisot eivät kyseistä omaisuutta halua jakaa.

Koska kysymyksen kysyjä on sijoittanut varojaan entisen avopuolisonsa omaisuuden hyväksi, voi hänellä olla oikeus saada hyvitystä antamastaan panoksesta. Hyvityksen saaminen on mahdollista silloin, kun yhteistalouden purkaminen ainoastaan sen perusteella, mitä kumpikin omistaa, johtaisi siihen, että toinen avopuolisoista saisi perusteettomasti hyötyä toisen kustannuksella.

Hyvityksen saamiseksi on kysymyksen kysyjällä mahdollisuus valita käytännössä neljän eri vaihtoehdon välillä. Ensiksikin on mahdollista ja suositeltavaa, että avopuolisot kykenisivät sopimaan hyvityksestä keskenään. Jos asiasta ei kuitenkaan päästä yhteisymmärrykseen, voi avopuoliso vaatia hyvitystä pesänjakajan toimittaman omaisuuden erottelun yhteydessä. Tällöin on pesänjakajan tehtävänä ratkaista, täyttyvätkö hyvityksen edellytykset ja kuinka suuri hyvityksen tulisi olla. Kolmanneksi, jos avopuoliso ei vaadi hyvitystä omaisuuden erottelun yhteydessä, voi hän vaatia sitä erilliskanteella kuuden kuukauden kuluessa omaisuuden erottelun suorittamisesta. Kanne tulee nostaa siinä käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä jommallakummalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Neljänneksi, jos kävisikin niin, etteivät avopuolisot haluaisikaan suorittaa omaisuuden erottelua välillään, on avopuolisolla oikeus hakea hyvitystä erilliskanteella kolmen vuoden kuluttua siitä, kun avopuolisot muuttivat pysyvästi erilleen.

Hyvitykseen liittyvän niin kutsutun vähäisyyskriteerin mukaan hyvitystä ei kuitenkaan ole mahdollista saada, jos hyöty, jota toinen avopuoliso on saanut toisen kustannuksella, on määrältään vähäistä. Samalla tavalla käy silloin, kun avopuolisoiden panokset perheen hyväksi ovat olleet tasapainossa.