Haluaisin tietää, onko minun mahdollista jättää lapseni perinnöttä esimerkiksi tekemällä testamentin?

Rintaperilliselle, tässä tapauksessa perittävän lapselle, tulee antaa perintöosa, joka on perittävä omaisuus jaettuna rintaperillisten lukumäärällä. Jos omaisuus on kuitenkin testamentilla määrätty jollekin muulle henkilölle kuin rintaperilliselle, rintaperillinen on joka tapauksessa oikeutettu lakiosaansa. Lakiosa on puolet perintöosasta, eli jos esimerkiksi rintaperillisiä on kolme, lakiosa on 1/6 perittävästä omaisuudesta.

On kuitenkin tilanteita, joissa voi olla mahdollista, että perillisellä ei ole oikeutta edes lakiosaan, jos perittävä henkilö näin tahtoo. Tämä tulee kyseeseen esimerkiksi silloin, jos perillinen on loukannut tahallisella rikoksella perittävää, perittävän ottolasta tai ottolapsen jälkeläisiä tai perittävän perimyspolvessa olevaa sukulaista. Lisäksi jatkuva epäsiveellinen tai kunniaton elämä voivat olla perinnöttömäksi tekemisen perusteita, mutta näissä kahdessa tapauksessa otetaan kuitenkin huomioon se, kuinka vakavasti perillisen elämäntapa on loukannut perittävää. Näin ollen perittävä ei voi jättää perillistä perinnöttä täysin aiheetta tai asiattomin perustein. Lisäksi alle 15-vuotiaan tai syyntakeettoman teko ei sovellu perinnöttömäksi tekemisen perusteeksi.

Perinnöttömäksi tekeminen tapahtuu testamentilla, jossa on mainittu perinnöttömäksi tekemisen peruste, joka on lisäksi näytettävä toteen ja, jos syynä on rikos, tulee asian olla käsitelty tuomioistuimessa. Perinnöttömäksi tekeminen vaikuttaa perimysjärjestykseen siten, että se muuttuu samankaltaiseksi kuin tilanteessa, jossa perinnöttömäksi tehty perillinen olisi kuollut ennen perittävää. Tämä tarkoittaa sitä, että perinnöttömäksi tehdyn mahdolliset lapsen tulevat vanhempansa sijaan perimysjärjestyksessä.

On myös mahdollista, sen sijaan että jättäisi rintaperillisen perinnöttä, pienentää rintaperillisen osuutta perintöön esimerkiksi ennakkoperinnöllä tai lahjoituksilla, jolloin varojen siirto voidaan tehdä halutulle edunsaajalle. Lakiosaan oikeutettu on kuitenkin suojattu silloin, kun hänen lakimääräisiä oikeuksiaan on loukattu. Eräs keino on myös tehdä niin sanottu toisen puolen poissulkeva avioehtosopimus, jolla voidaan sopia, että puolet omaisuudesta siirtyy leskelle ennen perinnönjakoa. Tällöin kuolinpesään jää vähemmän jaettavaa, ja testamentilla voidaan määrätä, että lapset saavat vain lakiosan.