Tein suullisen sopimuksen autokaupasta toisen henkilön kanssa. Sovimme, että ostan häneltä auton ja maksan puolet auton hinnasta hänelle ennakkoon ja loppusumman auton luovutuksen yhteydessä. Kyseinen henkilö ei kuitenkaan saapunut sovittuna päivänä paikalle luovuttamaan autoa. Mitä voin tehdä asialle?

Sopimus velvoittaa sekä kirjallisessa että suullisessa muodossa sopimuksen osapuolia täyttämään sopimuksen mukaiset suoritukset. Täten kauppasopimus on yleensä sitova, vaikka sitä ei olisikaan tehty kirjallisesti. On kuitenkin suositeltavaa, että isompia hankintoja tehtäessä sopimus tehtäisiin kirjallisesti sillä tämä helpottaa sopimusten todentamista ristiriitatilanteessa.

Loukattu osapuoli ei yleensä ole sopimuksen rikkomisen jälkeen velvollinen täyttämään omaa suoritustaan ja hänellä on useita keinoja reagoida sopimusrikkomukseen. Hän voi esimerkiksi vaatia sopimuksen rikkojaa täyttämään sopimuksen tai vaihtoehtoisesti purkaa sopimuksen. Lisäksi sopimusrikkoja voi olla velvollinen korvaamaan loukatulle osapuolelle sopimusrikkomuksesta aiheutuneet vahingot. Kyseisestä velvollisuudesta voi kuitenkin vapautua tapauksissa, joissa sopimuksen rikkominen on aiheutunut ylivoimaisen esteen olemassaolosta.

Kun tavaran luovutuksessa tapahtuu viivästys, on ostajalla oikeus vaatia myyjältä sopimuksen täyttämistä. Kuitenkin esimerkiksi tapauksissa, joissa tavaran luovutuksen viivästyminen selittyy esteellä, jota myyjä ei ole voinut voittaa, ei myyjä ole yleensä velvollinen täyttämään sopimusta. Jos kyseinen este lakkaa, on ostajalla oikeus kohtuullisen ajan kuluessa vaatia myyjää täyttämään sopimus.

Sopimuksen purkamisen ehtona kuitenkin on, että ostaja on asettanut myyjälle kohtuullisen lisäajan eikä myyjä ole luovuttanut tavaraa lisäajan kuluessa. Jos myyjä on kieltäytynyt toimittamasta tavaraa lisäajan kuluessa, on ostajalla oikeus purkaa kauppa kyseisen lisäajan kuluessa. Kuitenkin esimerkiksi silloin, kun luovutus sovittuna ajankohtana on olennainen ottaen huomioon sopimuksen tekemiseen liittyvät olosuhteet, voi ostaja purkaa sopimuksen ilman lisäajan asettamista. Sopimuksen purkaminen jälkeen myyjä on velvollinen palauttamaan viipymättä ostajalle kaikki sopimuksen nojalla maksettu, tässä tapauksessa puolet auton hinnasta.

Kysyjä voisi vaatia myyjältä ainakin auton luovutusta sekä vahingonkorvausta ylimääräisistä kuluista, joita aiheutui turhaksi jääneestä noutoyrityksestä.