Vaimoni jätti jälkeensä perintöä minulle ja kahdelle lapsellemme. Poikani on ilmaissut halukkuutensa saada osuutensa pesästä, mutta minä ja tyttäreni haluaisimme pitää pesän jakamattomana. Miten meidän tulisi toimia? Voimmeko tyttäreni kanssa enemmistöpäätöksellä päättää, että pesää ei jaeta?

Kuolinpesä voidaan pitää jakamattomana lähes kuinka pitkään tahansa. Pesän osakkaiden on esimerkiksi mahdollista tehdä sopimus, että he pitävät pesän jakamattomana toistaiseksi tai määräajan. Usein taustalla on pyrkimys pitää pesä yhtenä, jakamattomana kokonaisuutena niin kauan kuin leski on elossa. Lisäksi pesän pitäminen jakamattomana voi estää omaisuuden epätaloudellisen pirstoutumisen: esimerkiksi kiinteistön arvo usein laskee, jos se jaetaan.

Jos kuitenkin yksi tai useampi pesän osakkaista haluaa saada oman osuutensa pesästä, on hänellä tähän oikeus kuolinpesän selvittämisen jälkeen. Pesän selvittämiseen kuuluu pesän saattaminen jakokuntoon, ja se koostuu muun muassa perunkirjoituksesta ja velkojen maksamisesta. Kuolinpesän jakaminen sovinnollisesti edellyttää kaikkien osakkaiden yksimielisyyttä, ja sen vaihtoehtona on käräjäoikeuden määräämän pesänjakajan suorittama toimitusjako. Jakovaatimuksesta huolimatta leskellä on yleensä oikeus pitää puolisoiden kotina käyttämää asuntoa jakamattomana hallinnassaan.

Pesän jakamisen mielekkyys on paljossa riippuvainen myös siitä, millaista omaisuutta ja kuinka paljon pesään kuuluu.

Mahdollisesti kysyjän tapauksessa voitaisiin tehdä osittainen perinnönjako siten, että vainajan pojan perintöosa erotettaisiin osaksi tai kokonaan pesästä ja loppuosa pesän omaisuudesta jätettäisiin vielä jakamattomaksi. Vaihtoehtoisesti leski ja tytär voisivat ostaa pojan osuuden kuolinpesästä maksamalla omista varoistaan tämän perintöosuuden. Tällöin kuolinpesän omaisuus pysyisi koskemattomana.

Jos yksimielisyyttä jaon sisällöstä ei saavuteta, ei pojalla ole muuta keinoa jaon toteuttamiseksi kuin hakea pesänjakajan määräämistä. Tällöin pojalla on oikeus saada perintöosansa, kunhan lesken oikeus pitää hallinnassaan puolisoiden yhteinen koti ei tule loukatuksi.

Kuolinpesän hallinto kuuluu yhdessä kuolinpesän osakkaille. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisella kuolinpesän osakkaalla on oikeus osallistua pesän hallintoon, ja päätökset on tehtävä lähes poikkeuksetta yksimielisesti eikä enemmistöpäätöksiä tunneta. Poikkeuksen edellä mainittuun muodostavat sellaiset kiireelliset asiat, jotka voi yksittäinen pesän osakas hoitaa.

Koska pesän yhteishallinto osoittautuukin usein hankalaksi, voivat pesän osakkaat valtuuttaa esimerkiksi lesken hoitamaan pesän asioita. On kuitenkin muistettava, että valtuutus tarvitaan kaikilta pesän osakkailta.