Olen osakkaana kuolinpesässä. Kuolinpesän arvosta ja eräistä vaikeista sukulaisista johtuen pesän jakaminen ei ole edennyt sitten perunkirjan laatimisen. Perittävä oli minulle etäinen, eikä jäämistöllä ole suurempaa tunnearvoa. Millaisia keinoja minulla olisi päästä ulos tilanteesta?

Useissa tilanteissa kuolinpesän jakaminen voi viivästyä paljonkin perillisten välisten erimielisyyksien vuoksi. Näissä tilanteissa saatetaan tarvita tilanteesta riippuen pesänselvittäjän ja -jakajan määräämistä. Tämäkään ei kuitenkaan aina varmista nopeaa ratkaisua, sillä monet epäselvyydet voivat olla vaikeita ammattilaisillekin ja pesän saattaminen jakokuntoon saattaa vaatia aikaa.

Perinnön saajalla on mahdollisuus luopua perinnöstään, jolloin perintöosuus siirtyy hänen sijaansa tulevalle perilliselle. Perintöosuuden luovuttaja voi myös määrätä kenelle osuus tulee, jolloin osuus on mahdollista siirtää myös perillispiirin ulkopuoliselle henkilölle. Tulee kuitenkin huomata, että tällaiseen määräykseen perustuvaan luovutukseen kohdistuu ankara verotus sekä luovuttajan perintöverotuksen että luovutuksensaajan lahjaverotuksen muodossa.

Kuolinpesän osakkaat voivat olla halukkaita ostamaan luovuttajan osuuden pesästä, sillä tämä saattaa helpottaa perinnönjakoprosessia tai mahdollistaa tietyn jäämistöosuuden saamisen. Jos yksi osakas saa ostettua kaikkien muiden osakkaiden kuolinpesäosuudet, perinnönjakoa koskevat ongelmat poistuvat kokonaan. Tällöin kuolinpesä lakkaa olemasta ja koko jäämistöomaisuus on siirtynyt yhden osakkaan omistukseen.

Perintöosuuden luovutus on tehtävä kirjallisesti asiakirjalla, jossa määrätään muun muassa kenen hyväksi perintöosuudesta luovutaan ja millaista vastiketta vastaan. Mahdollinen pesänjakaja on toimivaltainen arvioimaan tällaisen luovutuksen pätevyyttä.

Luovutuksensaaja on lähtökohtaisesti oikeutettu perinnönjaossa saamaan sen osan jäämistöomaisuudesta, jonka luovutuksen antaja olisi saanut. Luovutuksensaaja ei kuitenkaan voi osallistua pesän yhteishallintoon, ellei luovutuksensaaja ollut jo valmiiksi pesän osakas, vaan pesäosuuden luovuttaja säilyttää asemansa osakkaana. Luovuttaja on kuitenkin luovutussopimuksen mukaisesti vastuussa perintöosuuden päätymisestä luovutuksensaajalle. Luovutuksensaaja ei jää täysin osakkaiden päätäntävallan armoille, vaan häntä suojataan oikeudella käynnistää pesänselvitys tai perinnönjako kuten osakas.

Kysyjä voisi ensinnäkin luopua perinnöstä, mikäli ei ole ottanut sitä vielä vastaan. Toinen vaihtoehto olisi pyrkiä myymään osuutensa esimerkiksi jollekin toiselle osakkaalle. Myös pesänselvittäjän ja -jakajan hakeminen on vaihtoehto, jos kukaan ei ole kiinnostunut lunastamaan koko pesäosuutta.