Sain tietää isäni henkilöllisyyden vasta hiljattain, ja isyys vahvistettiin tuomioistuimessa. Isäni oli kuollut jo ennen isyyden vahvistamista ja hänen perintönsä oli mennyt valtiolle. Voinko vielä vaatia perintöä itselleni?

Perillinen tai yleistestamentin saaja, joka ei ollut osapuolena toimitetussa perinnönjaossa, voi vaatia perinnönjaon oikaisua. Ne, jotka ovat saaneet oikaisua vaativalle kuuluvan perinnön, ovat velvollisia palauttamaan sen. Tämä edellyttää, että perintöoikeuteen vetoamisen 10 vuoden määräaika ei ole kulunut umpeen.

Yleisin tapaus, jossa perinnönjakoa joudutaan oikaisemaan, on perittävän kuoleman jälkeen nostettu isyyskanne. Avioliiton ulkopuolella syntyneellä lapsella on oikeus vaatia isyyden vahvistamista tuomioistuimessa, mikä tekisi lapsesta isänsä rintaperillisen.

Helpoissa tapauksissa perinnönjako voidaan oikaista sopimuksella. Sopimusjako on tehtävä kirjallisesti ja siinä tulee näkyä jokaisen alkuperäiseen jakoon osallistuneen palautusvelvollisuus. Tämä onnistuu helpoiten, kun uusi perillinen tulee isyyden vahvistamisen myötä jakoon osallistuneiden henkilöiden sisaruspuoleksi, sillä tällöin ei ole tarvetta palauttaa kaikkea jaettua omaisuutta.

Perinnönjaon oikaisu aiheuttaa ymmärrettävää mielipahaa alkuperäiseen jakoon osallistuneiden kesken, sillä he ovat voineet olla täysin tietämättömiä mahdollisesta perillisestä. Tämän vuoksi palauttaminen ei aina onnistu sopimuksella. Tätä varten lakiin on kirjattu mahdollisuus pesänselvittäjän määräämisestä perinnönjaon oikaisua varten. Tuomioistuin määrää sivuutetun perillisen tai testamentinsaajan hakemuksesta pesänselvittäjän valvomaan omaisuuden palauttamista kuolinpesään.

Perinnönjaon oikaisun perustaksi laaditaan uusi perintöosalaskelma. Sivuutetulla perillisellä on siis oikeus tähän perintöosaansa. Palautusvastuu on henkilökohtaista vastuuta, eli jokainen alkuperäiseen jakoon osallistunut on vastuussa vain omasta osuudestaan. Kaikkien vastuuta sovitellaan myös erikseen. Tämä suojaa sekä uutta perillistä, että palautusvastuullisia.

Palautusvastuuta voidaan kuitenkin sovitella, jos oikeus ja kohtuus sitä vaativat. Sovittelua puoltavat jo alkuperäisen jaon aiheuttamat kustannukset jakoon osallistuneille. Vastuuta voidaan sovitella myös jaosta kuluneen ajan ja muiden syiden vuoksi. Pesänselvittäjä on toimivaltainen sovittelemaan palautusvelvollisuutta, jos vastuusta ei päästä sopuun se käsitellään tuomioistuimessa.

Oikaisun suorittamiseksi on tehtävä perinnönjaon oikaisujako, jota koskevat pääosin samat säännöt kuin perinnönjakoa. Koska kysyjän tapauksessa perintö on mennyt valtiolle, tulee kysyjän esittää vaatimuksensa valtionkonttorille.