Elän niin sanotussa uusioperheessä uuden vaimoni kanssa. Meillä on kummallakin omia lapsia entisten kumppaneidemme kanssa. Haluaisin varmistua siitä, että jos kuolen, alaikäisen lapseni äiti ei pääsisi määräämään lapselleni tulevasta perinnöstä.

Alaikäinen lapsi on vajaavaltainen, jonka taloudellisia asioita hoitavat hänen edunvalvojansa. Lähtökohtaisesti lapsen edunvalvojina ovat hänen huoltajansa eli tyypillisesti vanhemmat. Myös niin sanotuissa uusioperheissä lasten huolto on useimmiten lapsen vanhemmilla yhdessä näiden välirikosta huolimatta. Pelkästään se, että lapsen vanhempi on solminut uuden avo- tai avioliiton, ei tee vanhemman uudesta kumppanista lapsen huoltajaa tai edunvalvojaa.

Perintöön liittyvät asiat ovat juuri sellaisia taloudellisia asioita, jotka kuuluvat edunvalvojan toimivallan piiriin. Alaikäisen lapsen vanhemman kuolema aiheuttaa siten sen, että lapsen toinen vanhempi tulee muun muassa kuolinpesän hallintoon mukaan: hänet pitää kutsua perunkirjoitukseen, hän voi vaatia osituksen ja perinnönjaon toimittamista, hän voi hakea pesänselvittäjän ja/tai -jakajan määräämistä ja hänen suostumustaan tarvitaan, jos leski haluaa myydä asunnon. Lisäksi hän yksin päättää lapsen puolesta lapsen omaisuudesta ja sen käyttämisestä sekä käyttää puhevaltaa lapsen omaisuutta koskevissa asioissa esimerkiksi viranomaisissa ja tuomioistuimissa.

Testamentilla voidaan kuitenkin määrätä, että alaikäisen lapsen omaisuutta on hoidettava testamentissa määrätyllä tavalla esimerkiksi siten, että lapselle tuleva omaisuus tulee asettaa jonkun muun kuin lapsen lakimääräisen edunvalvojan hoidettavaksi. Vanhempi voi siis tehdä testamentin, jossa syrjäytetään lakimääräisen edunvalvojan oikeus määrätä alaikäiselle tulevasta omaisuudesta.

Tällaisesta testamenttimääräyksestä on otettava maininta perukirjaan ja toimitettava ilmoitus myös maistraattiin. Lapsen lakimääräisen edunvalvojan toimivalta päättyy vasta, kun tuomioistuin on määrännyt lapselle uuden edunvalvojan hoitamaan testamentilla saatua omaisuutta.

Jotta tällainen testamenttimääräys on pätevä, tulee edunvalvojaksi määrätyn henkilön täyttää lain edellyttämät yleiset ja erityiset kelpoisuusehdot. Edunvalvojamääräyksen tulee ensinnäkin olla lapsen edun mukaista. Määrätyn henkilön tulee olla täysivaltainen ja tehtävään muutoinkin sopiva henkilö. Lisäksi edunvalvojaksi määrätyn henkilön tulee olla esteetön eli hänellä ei saisi olla intressiristiriitaa, joka vaikeuttaisi hänen kykyään hoitaa lapsen omaisuutta lapsen edun mukaisesti.