Isäni kuoleman jälkeen aloitimme neuvottelut perinnönjaosta. Tällöin yksi sisarukseni esitteli testamentin, jonka mukaan isämme olisi suosinut häntä muiden sisarusten kustannuksella. Testamentti on päivätty muutama kuukausi ennen isämme kuolemaa, jolloin hän kärsi vakavasta dementiasta. Uskon sisarukseni käyttäneen hyväkseen isämme henkistä tilaa hyötyäkseen testamentista. Mitä voin tehdä asialle?

Perillinen voi ajaa testamentin saajaa vastaan testamentin moitekannetta, jos tälle on perusteet. Kanne tulee nostaa perittävän viimeisen kotipaikan käräjäoikeudessa kuuden kuukauden sisällä testamentin tiedoksiannosta. Kannettava voivat ajaa vain lähimmät perilliset, jotka perisivät omaisuuden ilman testamenttia. Kanteen määräaika on kuusi kuukautta testamentin tiedoksiannosta.

Moitekanteen edellytykset on yksilöity perintökaaressa. Näitä ovat testamentintekokelpoisuuden puuttuminen alaikäisyyden vuoksi, muotovirhe testamentissa sekä tahtovirheet. Muotovirhe toimii perusteena kanteelle, kun testamentin määrämuotoa esimerkiksi kahdesta esteettömästä todistajasta on rikottu. Tahtovirheet kattavat tilanteet joissa testamentin tekijältä on puuttunut testamentintekokelpoisuus, sekä tilanteet joissa testamentin tekijä on taivuteltu tekemään testamentti.

Tahtovirheestä on kyse, kun testamentin tekijän tila ei enää mahdollista selvää tahdonmuodostusta. Tämä voi johtua testamenttaajan mielisairaudesta, muistisairaudesta tai muusta aivotoiminnan häiriöstä. Jos tällainen tila on vaikuttanut testamentin syntymiseen tai sen sisältöön, testamenttia rasittaa tahtovirhe. Tahtovirhe mahdollistaa testamentin moitekanteen.

Taivuttelussa on kyse toisen henkilön tahdon ilmenemisestä testamentissa. Testamentti voidaan julistaa pätemättömäksi, jos testamentin tekijä on pakotettu tekemään testamentti tai hänet on taivuteltu siihen käyttämällä hyväksi hänen ymmärtämättömyyttään, tahdonheikkouttaan taikka jos hänet on petollisesti vietelty tekemään testamentti. Pienikin taivuttelu voi riittää moitekanteeseen, jos testamentin tekijän on tilansa vuoksi ollut erityisen altis vaikutteille.

Kysyjän tilanteessa on mahdollista, että hänen sisarensa on käyttänyt perittävän heikkoa asemaa saadakseen aikaan testamentin. Myöskin perittävän testamentintekokelpoisuus on mahdollisesti ollut vajavainen dementian vuoksi. Kysyjä voi ajaa moitekannetta oikeudessa, mikä voi johtaa testamentin julistamiseen pätemättömäksi.