Olemme puolisoni kanssa päätyneet avioeroon. Yli kymmenen vuotta kestäneen avioliittomme aikana olen tehnyt töitä hänen yksin omistamassaan osakeyhtiössä ilman rahallista korvausta. Nyt kaikki tekemäni työ olisi avioehdon vuoksi menemässä hänen hyödykseen. Voinko vaatia itselleni korvausta tekemästäni työstä?

Avioero-osituksessa jaetaan pääsäännön mukaan puolisoiden avio-oikeuden alainen omaisuus kahteen osaan. Avio-oikeutta on kuitenkin mahdollista rajoittaa puolisoiden sopimalla avioehdolla, joka rajaa omaisuutta pois avio-oikeudesta. Tällaista omaisuutta ei siis jaeta osituksessa, vaan se pysyy alkuperäisellä omistajallaan. Tämä ehto voi koskea ennen avioliittoa ollutta ja myös sen aikana hankittua omaisuutta. Erilaisissa tilanteissa on kuitenkin mahdollista sovitella ositusta, jos oikeus ja kohtuus sitä vaativat.

Puolisolla on oikeus vaatia korvausta toisen puolisonsa ansiotoiminnan edistämiseksi tehdystä työstä. Vaatimus onnistuu helposti, jos korvauksesta oli sovittu tai sitä oli tarkoitettu annettavaksi. Korvausta voi kuitenkin vaatia ilman sopimusta, jos se työn laadun tai muiden olosuhteiden vuoksi olisi kohtuullista. Puolisoa hyödyttäneet ja perhe-elämää edistäneet kotityöt eivät luo perustetta korvauksen maksulle, joten kotona töitä tehnyt puoliso on tässä tilanteessa huonommassa asemassa. Jos korvauksen maksamisesta ei ollut sopimusta, korvausta tulee vaatia vuoden kuluessa sen kalenterivuoden lopusta, jona työ tehtiin. Todistustaakka tällaisissa tapauksissa on aina korvausta vaativalla.

Kohtuullisuutta arvioitaessa oikeus on pitänyt tärkeänä työtä tehneen puolison asemaa tosiasiallisena työntekijänä. Ilman korvausta puolison hyväksi tehdystä kokopäivätyöstä onkin saatu korvauksia myöhemmin oikeudessa.

Yhtiömuodolla ei ole väliä arvioitaessa oikeutta korvaukseen puolison ansiotoiminnan hyväksi tehdystä työstä. Tärkeää on ansiotoiminnan hyödyn jakautuminen. Kaikissa yhtiömuodoissa on mahdollista kohdistaa yhtiön tuottama hyöty yhdelle henkilölle. Tällaisissa tapauksissa olennaista on tehdyn työn tuoton kohdentuminen puolisolle.

Kysyjän on mahdollista vaatia ja saada korvausta tekemästään työstä viimeisen vuoden ajalta. Vaikka kyseessä on osakeyhtiö, kysyjän puoliso on käytännössä saanut taloudellisen hyödyn itselleen ollessaan ainoa osakkeenomistaja. Työkorvauksen ohella on mahdollista, että avioehdon kohtuullistamisen edellytykset täyttyvät. Tällöin kysyjälle voitaisiin hyvittää työpanos myös vuotta pidemmältä ajalta esimerkiksi siten, että kaikki puolisoiden omaisuus katsottaisiinkin avio-oikeuden alaiseksi.