Tein viime talve­na ri­kosil­moi­tuksen pa­hoin­pite­lystä. Polii­sikuu­luste­luissa vaadin teki­jälle ran­gais­tusta ja pyy­sin, et­tä syyttä­jä ajaisi oikeu­den­käyn­nissä myös vahin­gon­kor­vaus­vaa­timus­tani. Nyt sain kärä­jäoi­keu­desta tie­don, ettei syyttä­jä pyyn­nöstä­ni huo­limat­ta aja vahin­gon­kor­vaus­vaa­timus­tani ja minun pitäisi toimit­taa vaa­timuk­seni kirjal­lisesti oikeu­teen. Miten vaa­timus­kirjel­mä laadi­taan ja mi­tä kor­vauk­sia voin yli­pää­tään vaa­tia?

Rikok­sen uhrin ase­maa on ha­luttu hel­pottaa siten, että syyttä­jän on rikok­sen uhrin eli asi­anomistajan pyyn­nöstä ajet­tava rikok­seen perus­tuvaa vahin­gon­kor­vaus­vaati­musta rikok­sen tekijää eli vas­taajaa vas­taan. Tällöin uhrin ei tar­vitse itse esittää vaati­muk­siaan eikä todis­telua niiden perus­teista.

Syyt­täjällä ei kui­ten­kaan tätä velvol­lisuut­ta ole, jos vahin­gon­kor­vaus­vaati­muk­sen ajami­sesta aiheu­tuu olen­naista hait­taa tai vaati­mus on il­mei­sen perus­tee­ton. Esi­mer­kiksi silloin, kun syyt­teen toteen näyt­tämi­nen edel­lyttää asian­omis­tajan kuu­lemis­ta to­diste­lutar­koi­tuk­sessa, voi syyttä­jän puo­luee­ton kuva vaa­ran­tua, jos hän ajaa saman asian­omis­tajan vahin­gon­kor­vaus­vaati­musta. Asian­omis­tajan kan­nalta vali­tetta­va to­siasia onkin, että esi­mer­kiksi pa­hoin­pitely­asiois­sa syyttä­jät varsin har­voin ajavat uhrin kor­vaus­vaati­muk­sia.

Jos syyttä­jä ei aja asian­omis­tajan kor­vaus­vaati­musta, on yleen­sä syy­tä käyt­tää lain­oppi­nutta avus­tajaa. Asian­omis­tajan kan­nattaa kään­tyä la­kimie­hen puo­leen vii­meis­tään silloin, kun hänel­tä on pyy­detty kirjal­listen vaati­mus­ten toi­mit­tamis­ta oi­keu­teen. La­ki­mies­avun käyt­tä­mis­tä ei tar­vit­se vie­ras­taa kus­tan­nus­ten pe­los­sa, sil­lä useim­mis­sa ko­ti­va­kuu­tuk­sis­sa on oi­ke­us­tur­va, joka kor­vaa omat asi­an­a­jo­ku­lut. Vaik­ka syy­te hy­lät­täi­siin, ei asi­an­o­mis­ta­jaa kui­ten­kaan vel­voi­te­ta kor­vaa­maan syy­te­tyn oi­keu­den­käyn­ti­ku­lu­ja.

Kor­vaus­vaati­muk­sen laati­mises­sa kes­keistä on selvit­tää uhrille aiheu­tunei­den vahin­kojen määrä sekä ilmoit­taa ne todis­teet, joilla vahin­gon aiheu­tumi­nen ja sen määrä aio­taan näyt­tää to­teen oikeu­den­käyn­nissä. Epä­mää­räiset ja pe­ruste­lemat­tomat vaati­muk­set ei­vät me­nesty. Yleen­sä vaati­mus­ten perus­teiden sekä todis­telun osalta voi­daan aina­kin osit­tain tukeu­tua syyttä­jän syyt­teessä esit­tä­mään.

Va­hin­gon­kor­vaus­oikeu­dessa on voi­massa täy­den kor­vauk­sen peri­aate ja rikas­tumis­kielto. Niiden mu­kaan kor­vausta voi saada vain tosi­asialli­sesti aiheu­tu­neen vahin­gon mää­rän ver­ran ei­kä va­hin­gon­kor­vauk­sel­la ole tar­koi­tus pääs­tä hyö­ty­mään. Ame­rik­ka­lais­tyyp­pi­set, vahingon määrän to­si­a­si­as­sa ylit­tä­vät ran­gais­tus­luon­tei­set va­hin­gon­kor­va­uk­set ovat mei­dän jär­jes­tel­mäl­le vie­rai­ta.

Pa­hoin­pite­lyssä tyypil­lisiä vahin­koja ovat muun muas­sa rik­kou­tuneet tai tahriu­tuneet vaat­teet, sai­raanhoito-, lääke­- ja mat­kaku­lut, ansi­on­mene­tys, kipu ja särky sekä kos­meet­tinen tai muu pysyvä haitta. Jois­sain ta­pauk­sissa voi ol­la mah­dollis­ta vaa­tia ja saada kor­vausta henki­sestä kärsi­myk­sestä. Myös oikeu­den­käyn­tikulut voi­daan vaatia vas­taajan kor­vatta­viksi. Kaikil­le eril­le kan­nattaa vaatia lisäksi viiväs­tys­kor­koa.

Kivun, säryn, kos­meet­tisen ja muun pysy­vän haitan sekä henki­sen kärsi­myk­sen raha­mää­räinen arvo voi ol­la vai­kea mää­rittää. Apuna vaati­mus­ten mi­toit­tami­sessa kan­nattaa käyt­tää Henki­löva­hinko­asiain neu­votte­lukun­nan suosi­tuksia, jotka löyty­vät in­terne­tistä. Ne pe­rustu­vat oi­keus­käy­tän­töön ja tuo­miois­tuimet nou­datta­vat niitä oh­jeelli­sesti. Suosi­tukset eivät kui­ten­kaan kata kaik­kia ta­pauk­sia, joista kor­vausta voi vaatia.

Tuo­mion anta­misen jäl­keen voi uhri hakea kor­vaus­tuo­mion täy­tän­töön­panoa ulos­otto­teitse tai ri­kos­vahin­kokor­vauk­sena Valti­on­kont­toriin tehtä­vällä hake­muk­sella. Kor­vaus­ten hake­minen Valti­on­kont­torista kan­nattaa erityi­sesti silloin, kun tuo­mittu on mak­suky­vytön.