Olen asianomistajana syyttäjän ajamassa rikosasiassa ja haluaisin tietää, onko minun pakko osallistua oikeudenkäyntiin? Minulla ei ole asiassa mitään vaatimuksia.

Asianomistajan eli rikoksen uhrin on tarpeen osallistua asian pääkäsittelyyn yleensä ainoastaan silloin, kun häntä kuullaan istunnossa todistelutarkoituksessa. Yleensä asianosaisten henkilökohtainen läsnäolo on rikosasian oikeudenkäynnissä tärkeää, koska he ovat usein parhaiten selvillä asiaan vaikuttavista seikoista sekä asian todellisesta tapahtumainkulusta. Kun tuomioistuimella on asianosaisia henkilökohtaisesti kuulemalla paremmat edellytykset asian selvittämiseksi, edistyy myös asianosaisten oikeusturva. Oikeus tulla henkilökohtaisesti kuulluksi omassa asiassaan lukeutuu oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin tärkeimpiin osatekijöihin.

Silloin, kun asianomistajaa on tarkoitus kuulla oikeudenkäynnissä henkilökohtaisesti todistelutarkoituksessa ja henkilökohtainen läsnäolo on täten välttämätöntä, kutsuu tuomioistuin uhkasakon uhalla asianomistajan oikeudenkäyntiin. Pääsääntönä on, ettei pääkäsittelyä saa aloittaa, jos todistelutarkoituksessa kuultava asianomistaja on jäänyt pois. Tällöin istunto peruutetaan, ja asialle määrätään uusi käsittelypäivä. Pois jäänyt asianomistaja voidaan myös määrätä noudettavaksi istuntoon.

Voi myös olla mahdollista, että asianomistaja ei esiinny jutussa asianosaisena. Tämä tarkoittaa sitä, että asianomistajalla ei ole asiassa korvaus- eikä rangaistusvaatimuksia. Kuitenkin, myös tällainen asianomistaja voidaan kutsua henkilökohtaisesti saapumaan asian pääkäsittelyyn asian selvittämiseksi.

Asianomistajalla on oikeus jäädä pois istunnosta, jos hänellä on läsnäololleen laillinen este. Lailliseksi esteeksi katsotaan esimerkiksi sairastuminen tai yleisen liikenteen keskeytyminen. Asianomistajaa ei tuomita hänelle poissaolon varalta asetettuun uhkasakkoon, mikäli hän ilmoittaa tuomioistuimelle hyväksyttävän syyn poissa ololleen.

Lisäksi mainittakoon, että asianosaisella on oikeus saada korvaus matkakustannuksista ja ansionmenetyksistä, jos asianosainen on kutsuttu tuomioistuimeen henkilökohtaisesti sen vuoksi, että hänen läsnäolonsa on asian selvittämisen vuoksi tarpeen.

Tuomioistuin tai syyttäjä kutsuu jutun osapuolet oikeudenkäyntiin, ja kutsu on suositeltavaa lukea huolellisesti. Siitä nimittäin käy ilmi, tuleeko asianosaisen tulla oikeudenkäyntiin itse vai voiko hän lähettää sinne puolestaan asiamiehen. Kutsussa ilmoitetaan lisäksi, onko juttu mahdollista ratkaista asianosaisen poissaolosta huolimatta.