Minulle määrättiin päiväsakkoja ylinopeudesta kaksi vuotta sitten. Olen joutunut työttömäksi tuon tapauksen jälkeen, ja tuloni ovatkin sen vuoksi tippuneet. Asiaa istutaan nyt käräjillä, sillä vastustin sakkojen määräämistä. Lasketaanko mahdolliset sakot nykyisistä vai tekohetken aikaisista tuloistani?

Poliisi voi suppean esitutkinnan jälkeen antaa rikoksesta rangaistusvaatimuksen. Yleinen vaatimus on ylinopeudesta tai muusta liikennerikkomuksesta määrättävä päiväsakko. Tämän pohjalta syyttäjä voi antaa rangaistusmääräyksen. Syytetty voi kuitenkin vastustaa rangaistusvaatimusta. Syytetyn vastustaessa vaatimusta, syyttäjä voi hylätä vaatimuksen, lieventää rangaistusta tai nostaa asiassa syytteen. Syyttäjän nostama syyte käsitellään käräjäoikeudessa tavallisena rikosasian oikeudenkäyntinä.

Päiväsakkoja voidaan määrätä 1–120 riippuen rikoksen törkeydestä. Käytännössä tämä perustuu sisäministeriön antamaan käsikirjaan ja lakiin kirjattuihin vähimmäismääriin.

Yhden päiväsakon suuruus on kuudeskymmenesosa sakotettavan keskimääräisistä kuukausittaisista nettotuloista. Näihin tuloihin lasketaan ansio- ja pääomatulot, joista on vähennetty verot ja muut maksut. Päiväsakko lasketaan ensisijaisesti sakotettavan viimeisimmistä verotiedoista. Tiedot voivat kuitenkin olla vanhentuneet, eivätkä välttämättä kuvaa nykytilannetta.

Päiväsakon laskuperiaatteista voidaankin poiketa, jos tulot ovat olennaisesti muuttuneet tai verotiedot ovat epäluotettavat. Tällöin laskelma voidaan tehdä nykyisten tulojen mukaan. Olennaisena muutoksena voidaan pitää 20–25 prosentin muutosta sakotettavan kuukausituloissa. Muutoksen todistamiseksi ja uusien tulojen laskemiseksi voidaan todisteina esittää esimerkiksi palkkakuitteja, tiliotteita sekä viranomaisten lausuntoja.

Tieliikennelaissa on määrätty vähimmäismäärä ylinopeudesta annettavien päiväsakkojen enimmäismäärälle, jotta se ei voisi olla pienempi kuin lievemmästä ylinopeudesta määrättävä rikesakko. Autoilla tämä on 115 euroa.

Tässä tapauksessa kysyjän tulot ovat oletettavasti olennaisesti pienentyneet rangaistusvaatimuksen antamisen jälkeen hänen jouduttuaan työttömäksi. Tuomioistuimen tulee ottaa vastaajan nykyinen tulotaso huomioon määrätessään päiväsakkoja. Jos tuloja ei ole, yhden päiväsakon suuruudeksi tulee vähimmäismäärä eli kuusi euroa. Tieliikennelain mukaisen vähimmäissumman vuoksi sakkojen euromäärä tulee olemaan kuitenkin vähintään 115 euroa. Lopullinen euromäärä riippuu kuitenkin ylinopeudesta annettavien päiväsakkojen lukumäärästä.