Minua syytetään varkaudesta. En ole itse tekoa tehnyt, mutta tiedän, kuka on. Jos kerron oikeudenkäynnissä totuuden, onko olemassa riski, että tuo varkauteen oikeasti syyllistynyt henkilö joutuu myöhemmin syytteeseen? Kyseinen henkilö on minulle läheinen, enkä toivoisi hänen joutumistaan syytetyksi.

Tuomioistuimen antama lopullinen ja lainvoimainen tuomio saa niin kutsutun oikeusvoiman, minkä vuoksi samaa asiaa ei voida käsitellä enää uudestaan oikeudenkäynnissä. Käytännössä oikeusvoima siis estää syytteen nostamisen samasta asiasta uudelleen. Se ilmentää ”ei kahdesti samassa asiassa” -säännön soveltamista, jonka mukaan lainvoimaisesti ratkaistua asiaa ei saa käsitellä ja ratkaista uudelleen. Olisikin hankalaa sekä asianosaisten että valtion kannalta, jos samat riitakysymykset tai rikosasiat voitaisiin saattaa yhä uudelleen tuomioistuimen ratkaistavaksi. Pelkästään se, että sama asia on vireillä tuomioistuimessa estää asian saattamisen oikeudenkäynnin kohteeksi eri kanteella tai syytteellä.

Tuomion oikeusvoima on erotettava siitä, että valituksien kautta saman asian käsittely on tietenkin mahdollista. Oikeusvoimavaikutuksen saa ainoastaan lainvoimaiseksi jäänyt tuomio, eli tuomio, josta ei enää voi valittaa.

Rikostuomiossa oikeusvoima ulottuu niin tekoon, sen tekijään, hänen syyllisyyteensä kuin hänelle tuomittuun rangaistukseenkin. Oikeusvoima ei kuitenkaan ulotu niin kutsuttuihin jälkisattumuksiin eli tuomion jälkeen tapahtuneisiin asioihin. Vallitsevan pääsäännön mukaan tuomion oikeusvoima ulottuu ainoastaan asianosaisiin eikä oikeusvoimavaikutus voi muutamia poikkeustapauksia lukuun ottamatta ulottua kolmanteen. Tuomion oikeusvoima voi siis estää asian käsittelemisen uudestaan, jos tuomion antamiseen johtaneen syytteen asianosaiset ovat samat ja jos asiassa on sama kohde ja samat perusteet. Tämä tarkoittaa sitä, että aikaisemman tuomiolla ratkaistun oikeudenkäynnin ja uuden oikeudenkäynnin asianosaisten tulee yleensä olla samoja.

Koska kysyjän kuvaamassa tilanteessa asianosaiset eivät olisi samoja asian uudessa käsittelyssä ja ratkaisussa, on mahdollista, että uutta epäiltyä vastaan nostettaisiin syyte. Tämä johtuu siitä, että tuomion oikeusvoimavaikutus ei edellä kuvatusti ulotu kolmansiin osapuoliin. On lisäksi mahdollista, että kysyjää kuultaisiin tuossa uudessa esitutkinnassa ja sitä mahdollisesti seuraavassa rikosasian oikeudenkäynnissä todistajana. Mikäli tämä rikokseen syyllistynyt läheinen on esimerkiksi kysyjän puoliso, on kysyjällä kuitenkin oikeus kieltäytyä todistamasta.