Jokaisella tulee olla oikeus puolustaa itseään ja valvoa omaa etuaan esimerkiksi hallintoviranomaisissa ja tuomioistuimissa. Yleensä oikeudellisten asioiden hoitamisessa tarvitaan lainoppinutta avustajaa (asianajaja, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja tai julkinen oikeusavustaja). Lähtökohta tällöin on se, että henkilö itse vastaa avustajan käyttämisestä aiheutuneista kustannuksista. Vähävaraisuus ei kuitenkaan saa oikeusvaltiossa olla esteenä oikeuksiin pääsylle ja asiantuntevan oikeusavun saamiselle.

Jo Euroopan ihmisoikeussopimus ja Suomen perustuslaki takaavat, että jokaisella tulee olla oikeus maksuttomaan oikeusapuun, milloin hän ei itse kykene maksamaan avustajan palkkiota, ja milloin oikeudenmukaisuus edellyttää avustajan käyttämistä.

Millaisissa asioissa ilmaista oikeusapua voi saada

Ensinnäkin oikeusapu terminä tulee erottaa yleisestä oikeudellisesta neuvonnasta, jota esimerkiksi lakimiehet voivat halutessaan antaa myös ilmaiseksi kenelle tahansa. Eräät asianajo- ja lakiasiaintoimistot antavatkin alustavaa tai muuten vähäistä neuvontaa ilmaiseksi, jos neuvonta ei johda varsinaiseen toimeksiantoon.

Yleensä puhutaan julkisesta oikeusavusta, jolla tarkoitetaan oikeusapulain tarkoittamaa oikeudellista neuvontaa, tarpeellisia toimenpiteitä sekä avustamista tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa sekä vapautusta eräistä asian käsittelyyn liittyvistä menoista siten kuin oikeusapulaissa tarkemmin säädetään.

Oikeusapulain tarkoittamaa julkista oikeusapua voi saada periaatteessa kaikissa oikeudellisissa asioissa, esimerkiksi oikeudenkäyntiasioissa ja asiakirjojen laadinnassa. Asian tulee kuitenkin olla sellainen, että hakijalla on oikeasti tarvetta asiantuntevalle avulle. Aivan mitättömään tai vähäpätöiseen asiaan julkista oikeusapua ei saa.

Kuka on oikeutettu maksuttomaan oikeusapuun

Oikeusapua haetaan oikeusaputoimistolta. Yleensä hakija ottaa itse suoraan yhteyttä lakimieheen, jonka haluaa avustajakseen. Avustaja selvittää päämiehensä oikeuden oikeusapuun ja tekee hakemuksen hänen puolesta.

Jos hakijalla on oikeusturvavakuutus, voi oikeusapua saada vakuutuksen omavastuun kattamiseksi.

Noin 75 % suomalaisista on oikeutettuja saamaan maksutonta oikeusapua kokonaan tai ainakin osittain valtion varoista. Oikeusapulaskurilla voit tarkistaa, olisitko oikeutettu maksuttomaan oikeusapuun.

Milloin voi saada ilmaisen oikeudenkäyntiavustajan tuloistaan riippumatta

Rikosoikeudenkäynneissä vastaaja eli syytetty saa tietyissä tilanteissa puolustajan valtion varoin riippumatta siitä, mikä hänen taloudellinen asemansa on. Törkeästä rikoksesta epäillylle tai pidätettynä tai vangittuna olevalle puolustaja määrätään hänen pyynnöstään. Alle 18-vuotiaalle ja sellaiselle henkilölle, joka ei kykene puolustamaan itseään, tuomioistuin voi määrätä puolustajan omasta aloitteestaan. Yleensä tehtävään määrätään rikoksesta epäillyn itsensä esittämä henkilö.

Myös vakavien väkivaltarikosten ja seksuaalirikosten uhri voi saada valtion varoin kustannettavan oikeudenkäyntiavustajan ja tukihenkilön tuloistaan riippumatta.

Kuka ilmaista oikeusapua tarjoaa

Oikeusapulaissa on rajoitettu sitä, ketä voi käyttää avustajana asiassa, johon on myönnetty oikeusapua. Avustajana voivat toimia vain asianajajat, luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat (ns. lupalakimiehet) ja julkiset oikeusavustajat. Asianajajat ja lupalakimiehet ovat yksityisiä avustajia ja julkiset oikeusavustajat ovat valtion oikeusaputoimistoissa työskenteleviä virkamiehiä.

Muissa kuin tuomioistuinasioissa maksutonta oikeusapua tarjoavat ainoastaan valtion oikeusaputoimistot.

Vuoden 2014 alusta avustaminen tuomioistuimessa on tullut luvanvaraiseksi. Enää ei siis kuka tahansa lakimies voi hoitaa oikeudenkäyntiasioita. Oikeushallinnon sähköisessä asiointipalvelussa olevalla hakutoiminnolla voi selvittää, onko tietyllä lakimiehellä kyseinen lupa.