Toimin pienyrittäjänä, ja yritystoimintani kirjanpito on ollut hieman puutteellista, minkä vuoksi olen joutunut maksamaan korotettuja veroja Verohallinnolle. Voidaanko asiassa lisäksi vielä aloittaa poliisitutkinta ja tuomita veropetoksesta?

Veronkorotuksen määrääminen ja saman teon perusteella tuomitseminen veropetoksesta ei ole mahdollista, sillä veronkorotuksen katsotaan rinnastuvan rikosoikeudelliseen rangaistukseen. Syynä tähän on kaksoisrangaistuskielto eli kielto rangaista ketään kahdesti samasta teosta. Tämä niin sanottu ne bis in idem -periaate on yksi tärkeimmistä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteista ja sisältyy niin Suomea sitoviin kansainvälisiin sopimuksiin kuin Euroopan unionin perusoikeuskirjaan.

Korkeimman oikeuden aikaisempi oikeuskäytäntö on kuitenkin käytännössä sallinut kahden rangaistuksen, veronkorotuksen ja rikosoikeudellisen rangaistuksen, tuomitsemisen samasta teosta, jos veronkorotus oli tullut lopulliseksi vasta syytteen nostamisen jälkeen. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen antamien, kaksoisrangaistuskieltoa koskevien langettavien tuomioiden jälkeen Suomi on joutunut muuttamaan lakia. Tämän vuoksi uuden lain myötä rikosprosessia ei voida enää aloittaa, jos verottaja on jo määrännyt samasta teosta veronkorotuksen.

Pelkkä veronkorotuksen määrääminen tulee kyseeseen ensisijaisesti tapauksissa, joissa teosta on odotettavissa sakkorangaistus. Veronkorotus voi olla enintään 30 prosenttia ja se määrätään silloin, kun verovelvollinen on toiminut tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta. Vankeusrangaistusta edellyttävät teot tulee sen sijaan käsitellä aina rikosprosessissa. Törkeät veropetokset ilmoitetaan aina syyttäjälle. Käytännössä rikosilmoitus tehdään sellaisissa tapauksissa, joissa verotuskysymys on ollut suhteellisen selvä ja vältetty vero määrältään suuri. Edellytyksenä veropetoksesta tuomitsemiselle on se, että tekijä on menettelyllään pyrkinyt välttämään tai on välttänyt veron määräämistä.

Kysyjän tapauksessa vaikuttaisi siltä, että rikosprosessia ei voida enää aloittaa, koska verottaja on määrännyt hänelle jo veronkorotuksen. Kielto ei kuitenkaan sovellu tapauksissa, joissa veronkorotus on määrätty osakeyhtiölle ja samasta asiasta vaaditaan rangaistusta osakeyhtiössä määräysvaltaa käyttäneelle henkilölle. Kaksoisrangaistuskielto soveltuu vain tapauksiin, joissa luonnolliselle henkilölle on määrätty veronkorotus tai hän vastaa siitä suoraan lain nojalla.