Eräs henkilö ei ole maksanut minulle velkaansa, vaikka eräpäivä velan maksulle on kulunut umpeen. Kuinka nopeasti velka vanhenee? Onko minun mahdollista katkaista velan vanhentuminen?

Velka vanhentuu, jos velkoja ei lakiin tai sopimukseen perustuvan ajan kuluessa peri velkaa tai muuten käytä oikeuttaan velan saamiseksi. Velan vanhentumisen johdosta velallisella ei ole enää velvollisuutta maksaa velkaansa eikä myöskään velkojalla oikeutta periä velkaa.

Velka vanhentuu yleensä kolmen vuoden kuluttua kaupan kohteen luovuttamisesta tai velan erääntymisestä. Jos velan maksulle on kuitenkin määritelty eräpäivä, alkaa vanhentumisaika tästä eräpäivästä. Jos taas velasta on annettu jokin ulosottoperuste, kuten esimerkiksi tuomio, on vanhentumisaika viisi vuotta. Lopullisesti velka vanhenee 20 vuoden kuluessa velan erääntymisestä niissä tapauksissa, joissa velka perustuu luonnollisten henkilöiden sopimukseen. Jos velkoja on luonnollinen henkilö, on vanhentumisaika 25 vuotta. Lopullista vanhentumisaikaa ei ole mahdollista katkaista.

Velan vanhentumisajan voi keskeyttää sekä vapaamuotoisilla että oikeudellisilla katkaisutoimilla. Vapaamuotoisiin katkaisutoimiin luetaan toisen muistuttaminen velasta tai velkaa koskevan korvausvaatimuksen esittäminen. Lisäksi osapuolet voivat sopia maksujen järjestelystä, velan ehtojen muutoksesta ja vaikkapa siitä, että velan vanhentuminen on katkaistu. Velallinen voi myös itse vapaaehtoisesti katkaista velan vanhentumisen suorittamalla velkaa velkojalle tai muuten tunnustamalla velan velkojalle. Kun katkaisutoimi on tehty, alkaa tämän jälkeen kulua uusi samanpituinen vanhentumisaika, joka on myös mahdollista katkaista. Katkaisutoimi ei katkaise ainoastaan varsinaista velkapääomaa, vaan tämän lisäksi myös velkaan liittyvien liitännäissuoritusten, kuten korkojen, vanhentumisen. Vapaamuotoisen katkaisutoimen ei tarvitse täyttää mitään muotovaatimuksia, mutta velka tulee kuitenkin yksilöidä riittävän tarkasti ja katkaisutoimen tulee kohdistua nimenomaan velalliseen tai velkojaan.

Oikeudellisiin katkaisutoimiin kuuluvat saatavaa koskevan kanteen laittaminen vireille tuomioistuimeen tai muuhun toimielimeen, ulosottoasian paneminen vireille ja muun muassa saatavan käsitteleminen tuomioistuinsovittelussa. Tällöin velan vanhentuminen keskeytyy sinä hetkenä, kun asia on laitettu vireille.

Jos velallinen esittää väitteen velan vanhentumisesta, on velkojan tehtävänä todistaa, että vanhentuminen on katkaistu laissa säädetyllä tavalla.