Dementiaa sairastava äitini määrättiin edunvalvontaan jokunen vuosi sitten. Edunvalvojaksi asetettiin sisareni. Viime aikoina olen huomannut, että sisareni on äitimme edunvalvojana käyttänyt tämän varoja tuhlailevasti. Voinko vaatia, että edunvalvojaksi vaihdettaisiin toinen henkilö?

Holhoustoimilain mukaan edunvalvojan tehtävä on hoitaa vajaavaltaisen päämiehen asioita, sekä valvoa tämän etuja ja oikeuksia. Tämä kattaa yleensä päämiehen talouden hoidon, mutta voi sisältää muistakin oikeudellisista asioista huolehtimista.

Holhousviranomaisena toimiva maistraatti valvoo edunvalvojien toimia. Holhousviranomainen voi päätöksellään vapauttaa edunvalvojan tehtävästään, jos edunvalvoja ja päämies molemmat sitä pyytävät.

Oman läheisensä edunvalvojan toimista huolestunut voi kuitenkin tehdä käräjäoikeudelle hakemuksen edunvalvojan vapauttamiseksi tehtävästään. Edunvalvojan vapauttamista tehtävästään voi käräjäoikeudelta vaatia päämies, hänen lapsi, puoliso tai muu läheinen. Myös maistraatti voi hakea kyseistä päätöstä ja on velvoitettukin sen tekemään, jos edunvalvoja käyttää päämiehen varoja vastoin tämän etua taikka muutoin hoitaa tehtäviään huonosti. Tarvittaessa oikeus tehdä hakemus on myös muilla henkilöillä, joiden voidaan olettaa tuntevan päämiehen tilan.

Hakemus edunvalvojan vapauttamiseksi tehtävästään ja muista edunvalvontaan liittyvistä asioista tulee tehdä kirjallisesti päämiehen kotipaikan käräjäoikeuden kansliaan. Hakemuksessa tulee käydä ilmi seikat, joihin vedotaan ja todisteet kyseisistä seikoista, kuten päämiehen varojen väärinkäytöstä tai muusta edunvalvojan laiminlyönnistä.

Käräjäoikeus voi pyytää hakemuksen täydentämistä ja hylätä hakemuksen, jos sitä ei täydennetä. Hakemus voidaan myös hylätä, jos se on selvästi perusteeton.

Käräjäoikeus tekee istunnossaan päätöksen edunvalvojan vapauttamisesta tehtävästään. Tuomioistuimen on vapautettava edunvalvoja tehtävästään, jos hän osoittautuu siihen kykenemättömäksi tai sopimattomaksi tai jos vapauttamiseen on muu erityinen syy. Sopimattomuuden lähtökohtana on holhoustoimilain mukaisten edunvalvojan tehtävien laiminlyönti. Tämä voi olla päämiehen omaisuuden väärinkäyttöä, hänen asioidensa hoidon laiminlyöntiä tai epäinhimillistä kohtelua, josta on säädetty holhoustoimilaissa.

Käräjäoikeus voi määrätä päämiehelle uuden edunvalvojan samassa yhteydessä, kun entinen edunvalvoja vapautetaan tehtävästään. Esimerkiksi kysyjän tilanteessa hän voisi halutessaan itse hakea uudeksi edunvalvojaksi, jos nykyinen edunvalvoja katsotaan tehtävään soveltumattomaksi.