Isäni kuolinpesä on todella epäselvä muun muassa epäselvien velkojen vuoksi. Olen ainoa perillinen ja olen nyt ottanut kuolinpesän selvittämisen hoitaakseni. Nyt vaikuttaisi siltä, että kuolinpesä on selvästi ylivelkainen. Kuinka varmistan, etten itse joudu maksamaan isäni velkoja?

Kuolema ei lakkauta velkasuhteita; velkojan oikeus saataviinsa säilyy velallisen kuolemasta huolimatta. Tämän vuoksi kuolinpesästä tulee ennen perinnönjakoa maksaa vainajan velat. Testamentit ja perintöosuudet täytetään jäljelle jäävästä nettojäämistöstä.

Ensisijaisesti vastuu perittävän veloista rajautuu jäämistöomaisuuden arvoon, sillä oikeutemme selkeän pääsäännön mukaan kukin vastaa lähtökohtaisesti vain omasta velastaan. Osakkaat voivat joutua vastuuseen vain eräistä nimenomaisista lain säännösten laiminlyönneistä tai velkojille aiheuttamastaan vahingosta. Tällainen laiminlyönti on esimerkiksi perunkirjoituksen toimittamatta jättäminen lain mukaisessa määräajassa. Perunkirjoitusvelvollisuus on ensisijaisesti sillä osakkaalla, joka on ottanut kuolinpesän hoitoonsa ja selvitettäväkseen. Myös väärän tiedon antaminen perunkirjoituksessa voi aiheuttaa korvausvastuun. Osakkaat voivat joutua korvausvelvollisiksi myös silloin, jos he ovat hävittäneet velanmaksussa tarpeellista jäämistöomaisuutta. Tällöin korvausvastuu rajoittuu hävitettyyn omaisuuteen. Osakkailla on lisäksi palautusvastuu, jos he ovat jakaneet omaisuuden ennen velkojen maksamista.

Osakas vapautuu korvausvastuusta, jos hän osoittaa, ettei ole toiminnallaan aiheuttanut vahinkoa velkojille.  Osakkaat eivät ole myöskään velvollisia vastaamaan toisen osakkaan toiminnan aiheuttamista vahingoista velkojille.

Velat maksetaan kuolinpesästä aina ennen perintöosuuksia, joten ylivelkaisesta pesästä ei jää perintöä, eivätkä velkojat saa kaikkia saataviaan. Osakkailla on kuitenkin oikeus ennen velkojen maksamista maksaa kuolinpesän varoista pesänselvitysvelat, joita ovat kohtuulliset hautaus- ja perunkirjoituskustannukset sekä pesän hoidosta ja hallinnosta syntyneet kulut.

Kysyjä vaikuttaisi olevan perunkirjoitusvelvollinen osakas. Hänen tulisi nyt ensinnäkin huolehtia siitä, että perunkirjoitus toimitetaan sille varatussa määräajassa. Lisäksi hänen voisi olla järkevää ilmoittaa tunnetuille velkojille, että velallinen on kuollut ja että perunkirjoitus on kesken, mutta pesä vaikuttaisi olevan ylivelkainen. Mikäli kuolinpesässä on varoja, kannattaisi niillä suorittaa nyt ensi sijassa hautaus-, perunkirjoitus- ym. pesänselvityskulut, jotta nämä eivät lankea kysyjän itsensä maksettaviksi.