Liukastuin kaupassa käydessäni lattialla olleeseen roskaan ja kaaduin, minkä seurauksena jouduin käymään sairaalassa. Onko minun mahdollista saada korvausta tapaturmasta aiheutuneista kustannuksista?

Korvausvastuun syntyminen edellyttää joko tahallisuutta tai huolimattomuutta eli tuottamusta. Tuottamusvastuun voidaan katsoa täyttyvän, jos tilojen ylläpitäjä laiminlyö tilojen hoitamisen niin, että käyttäjälle aiheutuu vaaraa. Vahingon seurauksena henkilövahingon kärsineellä on oikeus korvaukseen tarpeellisista sairaanhoitokustannuksista ja muista tarpeellisista kuluista, ansiomenetyksistä, kivuista ja säryistä sekä muusta tilapäisestä haitasta tai pysyvästä haitasta.

Vahingon syntymisen ja korvausvelvollisuuden arviointi tapahtuu tilannekohtaisesti. Yleisesti ottaen ammattimaisen palveluntarjoajan vastuu palvelujenkäyttäjien, tässä tapauksessa kaupan asiakkaiden, turvallisuudesta on ankarampaa kuin normaali tuottamusvastuu. Toiminnan harjoittajan on näin ollen varmistuttava olosuhteiden vaatimalla huolellisuudella ja ammattitaidolla siitä, että kuluttajapalvelusta ei aiheudu vaaraa kenenkään turvallisuudelle tai omaisuudelle.

Kun tilojen puhtaanapito on yleisesti ottaen asianmukaisesti järjestetty, ei vahingonkorvausvastuulle ole yleensä oikeudellista perustetta.  Palveluksia yleisölle tarjoavan tahon voidaan kuitenkin katsoa olevan korostuneesti huolellisuusvelvollinen, mikä tarkoittaa sitä, että palveluntarjoajan tulee näyttää toimineensa huolellisesti välttääkseen korvausvelvollisuuden.

Merkityksellistä tässä tapauksessa on muun muassa se, onko osastolla ollut tapahtumahetkellä henkilökuntaa. Lisäksi riittävä toiminta vahingon torjumiseksi ja tilojen siisteys tapahtumahetkellä vaikuttavat tuottamusvastuun arviointiin. Palvelun tarjoajan toiminnan arvioinnin tulee kuitenkin tapahtua kohtuullisuuden valossa: esimerkiksi se, että kaupan tiloja voitaisiin joka hetki valvoa, ei käytännössä ole mahdollista. Näin ollen, mikäli henkilökunta ei ole havainnut lattialla olevaa roskaa, ei palveluntarjoaja ole välttämättä laiminlyönyt huolellisuusvelvollisuuttaan.

Kysyjän voisi olla tarkoituksenmukaisinta pyrkiä neuvottelemaan kaupan tai tämän vakuutusyhtiönsä kanssa korvauksen saamisesta. Myös kuluttajansuojaviranomaisten puoleen voi kääntyä. Jos vahingon määrä on pieni, kannattaa oikeudenkäyntiä pyrkiä välttämään siihen liittyvän kustannusriskin vuoksi. Mikäli vahinko on kuitenkin merkittävä ja kaupan huolimattomuus selkeästi näytettävissä, voi kanteen nostaminenkin olla paikallaan.