Olin kävelyttämässä koiraani, ja vastaan tuli toinen koira omistajansa kanssa. Koirani puri toista koiraa, ja haluaisin tietää, olenko korvausvelvollinen eläinlääkärikustannuksista, joita toiselle omistajalle aiheutui?

Valvontavastuu lemmikistä kuuluu koiran omistajalle tai haltijalle. Kyseisen henkilön on eläintä kontrolloimalla huolehdittava siitä, ettei tämä aiheuta vahinkoa. Omistaja tai haltija on korvausvelvollinen koiransa aiheuttamista vahingoista laiminlyödessään valvontavelvollisuutensa.

Koiran omistajan katsotaan aiheuttaneen vahingon laiminlyönnillään ja on korvausvelvollinen tapauksissa, joissa hän on toiminut tuottamuksellisesti eli jollain tavoin moitittavasti, kuten esimerkiksi laiminlyönyt koiran kiinnipidon tai valvonnan tilanteessa, jossa sitä edellytetään tai se muutoin olosuhteiden vuoksi olisi ollut tarpeen. Merkityksellistä vahingonkorvausvastuun syntymisen kannalta on myös se, liikutaanko taajamassa, jossa koirat on pidettävä kytkettyinä. Vaikka koira on talutushihnassa, omistajan tulee pyrkiä hallitsemaan koiransa niin, ettei se esimerkiksi pääse juoksemaan vastaantulijan kimppuun. Vahinkojen estämiseksi tehtävät toimenpiteet riippuvat koiran rodusta ja luonteesta, ja omistajan on tunnettava lemmikkinsä ja sen aiheuttamat riskit.

Jos koiraa pidetään vapaana alueella, jossa vapaana pito on luvallista, ei omistaja ole yleensä vastuussa koiransa aiheuttamista vahingoista. Koiraa voidaan pitää kytkemättömänä suljetulla pihalla, koirien harjoittelupaikassa ja aidatussa koirapuistossa, mutta tällöinkin koiran tulee olla haltijansa valvonnassa. Tähän poikkeuksena on se, että mikäli omistajalla kuitenkin on ollut erityistä syytä epäillä koiransa voivan aiheuttaa vahinkoa, hänen on pidettävä koiransa kytkettynä. Lisäksi koiran omistajan tulee pitää huoli siitä, ettei koira pääse kytkemättömänä esimerkiksi kuntopoluille.

Näin ollen voidaan todeta, että korvausvastuun syntyminen koiran aiheuttamista vahingoista edellyttää omistajan tai hoitajan moitittavaa toimintaa. Jos korvausvastuun katsotaan syntyneen, koiran aiheuttamista vahingoista vastaa yleensä se, jonka hallussa ja valvonnassa koira vahinkohetkellä on ollut.

Kuitenkin jos omistaja ei ole esimerkiksi kertonut koiran hoitajalle koiran aggressiivisuudesta, voi hän joutua vastuuseen koiran aiheuttamista vahingoista suhteessa hoitajaan. Jos koiran omistajalla on perhevastuuvakuutus, se korvaa koiran aiheuttamia puru- ja henkilövahinkoja. Mikäli koiralle itselleenkin aiheutuu vahinkoa, esimerkiksi sen tapeltua toisen koiran kanssa, korvausta voi hakea koiralle otetusta seuraeläinvakuutuksesta. Vakuutuksesta voidaan korvata muun muassa tapaturman aiheuttamat hoitokulut.