Olen pienen osakeyhtiön omistaja ja haluaisin sitouttaa työntekijäni yhtiöön tarjoamalla heille osakkeita. Millaisia keinoja minulla on tämä toteuttaa?

Kun työnantajayhtiö haluaa palkita työntekijöitään ja edistää heidän sitoutumistaan ottamalla heidät yhtiön osakkaiksi, on työnantajan mahdollista valita osakekaupan ja suunnatun osakeannin väliltä. Lisäksi on mahdollista antaa työntekijälle mahdollisuus merkitä osakkeita myöhemmin.

Tapauksessa, jossa työnantajayhtiön omistajat myyvät osakkeet työntekijälle, on kyseessä osakekauppa. Osakekaupassa osakkeen hinta vastaa lähtökohtaisesti osakkeen käypää arvoa, eli esimerkiksi sitä, mitä osakkeesta voitaisiin saada vapailla markkinoilla. Osakkeista maksettava kauppahinta maksetaan tällöin yhtiön omistajille.

Toinen vaihtoehto on antaa työntekijälle mahdollisuus merkitä osakkeita niin kutsutussa suunnatussa osakeannissa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yhtiö antaa uusia osakkeita tai luovuttaa hallussaan olevia omia osakkeitaan työntekijän merkittäväksi. Suunnattu osakeanti on yleensä maksullinen, ja toisin kuin osakekaupassa, työntekijän maksama hinta osakkeista suuntautuu tässä tapauksessa yhtiölle. Yleensä osakkeen merkintähinnan tulee vastata osakkeen käypää arvoa. Osakeanti voi olla maksuton vain siinä tapauksessa kun se on yhtiön ja kaikkien osakkeenomistajien edun mukaista, ja sille on erityisen painava taloudellinen syy.

Työnantajayhtiön on myös mahdollista antaa työntekijöilleen optioita. Optiot tarkoittavat työntekijöille annettavia oikeuksia, jotka antavat työntekijälle mahdollisuuden merkitä työnantajan osakkeita myöhemmin. Kyseisiä oikeuksia voidaan antaa sekä maksutta että maksua vastaan, mutta niitä annettaessa edellytetään yleensä tietyn ajan kulumista tai tiettyjen ehtojen täyttymistä ennen kuin työntekijä voi merkitä osakkeita. Kun työntekijä on merkinnyt yhtiön osakkeita, on hänen mahdollista päästä hyötymään osakkeiden arvonnoususta.

Osakekauppa, osakeanti ja optiot ovat tehokkaita keinoja saada työntekijät osallisiksi yrityksen arvonnoususta ja yritystoiminnan riskeistä. Erilaiset tekijät vaikuttavat siihen, mikä edellä mainituista vaihtoehdoista soveltuu kyseiseen tapaukseen parhaiten. Lisäksi voi olla suositeltavaa hankkia verottajalta suunnitellun järjestelyn veroseuraamuksia koskeva ennakkoratkaisu. Järjestelyn yhteydessä kannattaa tehdä työntekijäosakkaan kanssa osakassopimus, jossa voidaan sopia muun muassa osakkeiden ja optioiden lunastusehdoista työntekijän työsuhteen päättymistilanteessa.