Olen uhrina rikosasiassa, jossa syyttäjä vaatii tekijälle vankeustuomiota törkeästä pahoinpitelystä. Minua lyötiin ja potkittiin myös maassa maatessani, ja menetin tajuntani hetkeksi. Tapauksen jälkeen minulla on diagnosoitu muun muassa traumaperäinen stressihäiriö. Voinko vaatia kärsimyskorvausta tällaisesta mielenterveyshäiriöstä, joka johtuu pahoinpitelystä?

Vahingonkorvauksesta puhuttaessa on tärkeää erottaa toisistaan henkisestä kärsimyksestä maksettava kärsimyskorvaus ja korvaus, jota on oikeus saada esimerkiksi rikoksen aiheuttamasta stressireaktiosta, stressihäiriöstä, masennuksesta taikka muusta mielenterveyden häiriöstä tilapäisenä haittana.

Ensimmäinen eroaa jälkimmäisestä siinä, ettei kärsimyksen korvattavuus edellytä näyttöä tosiasiallisesti aiheutuneesta kärsimyksestä taikka muusta haitasta vaan korvaus tuomitaan yksin teon ulkoisen luonteen perusteella. Jälkimmäisen eli kipuna, särkynä tai muuna tilapäisenä haittana tuomittavan henkilövahingon korvattavuus taas perustuu siihen, että henkilövahinko aiheuttaa hoidon tarvetta taikka vähintäänkin lääketieteellisten kokemussääntöjen perusteella kipua ja särkyä taikka muuta näihin rinnastettavaa haittaa. Esimerkiksi voimakkaan väkivallan aiheuttama mielenterveyden järkkyminen, unettomuus ja pelkotilat tulevat korvattavaksi nimenomaan kipuna, särkynä tai muuna tilapäisenä haittana, ei kärsimyksenä.

Kärsimyskorvaus määritetään sen kärsimyksen perusteella, jonka loukkaus on omiaan aiheuttamaan ottaen huomioon loukkauksen laatu, loukatun asema, loukkaajan ja loukatun välinen suhde sekä loukkauksen julkisuus. Siinä, missä kipu, särky ja muu tilapäinen haitta tulee korvattavaksi pahoinpitelyasiassa yleensä aina, tuomitaan kärsimyskorvausta varsin harvoin. Kärsimyskorvaus edellyttää, että uhrin henkilökohtaista koskemattomuutta on vakavasti loukattu. Oikeuskäytännön valossa kyseeseen tulevat lähinnä törkeinä pahoinpitelyinä tuomitut teot taikka vähintäänkin teot, jotka ovat olleet aivan törkeän tekomuodon rajoilla ja joihin muutoin liittyy poikkeuksellisia kärsimystä omiaan aiheuttamaan olevia piirteitä.

Kysyjän tapauksessa on perusteltua vaatia korvausta sekä kivusta, särystä ja muusta tilapäisestä haitasta, johon korvaukseen sisältyy myös korvaus mielenterveyshäiriöstä ja lisäksi korvausta kärsimyksestä. Tietämättä vammoja ja tapauksen yksityiskohtia on mahdoton ottaa kantaa korvauksen määrään tältä osin, mutta jo pelkästään traumaperäisestä stressihäiriöstä tuomitaan yleensä vähintään toista tuhatta euroa. Lisäksi kärsimyskorvaus törkeästä pahoinpitelystä on yleensä useista sadoista muutamaan tuhanteen euroon.